Participativní rozpočet v Soběslavi

Na prosincovém zastupitelstvu plánují Piráti pro Soběslav přijít s novým nápadem, který se poslední roky uchytil již v několika desítkách měst po celé republice – participativním rozpočtem. A o co že se to jedná? Participativní rozpočet funguje tak, že město vymezí část ze svého rozpočtu a obyvatelé města mohou přijít s vlastními nápady na realizaci konkrétních akcí či projektů. Tento způsob rozdělování peněz se uchytil zatím především ve velkých městech, jako je Praha či Brno. V Jihočeském kraji je největším průkopníkem Český Krumlov, který před pár dny představil projekty, které budou podpořeny v příštím roce.

Zde je návrh, který navrhují Piráti pro Soběslav:

Participativní rozpočet pro rok 2018

Zpracovatel návrhu:​ ​Piráti​ ​pro​ ​Soběslav

Datum zpracování návrhu:​ 13. prosince 2017

Navrhujeme vyčlenit v rozpočtu sumu 300 000 Kč na návrhy občanů.

Způsob realizace:

 1. Necháváme na RM.
 2. Navrhujeme dvoukolové hlasování.
  1. Občané podávají návrhy prostřednictvím e-mailu (bez nutnosti elektronického podpisu) nebo dopisem na podatelnu města.
  2. Návrhy jsou průběžně zveřejňovány na webu města.
  3. Zastupitelé rozhodnou hlasováním o tom, který návrh bude vybrán.

Důvodová zpráva:

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu (300 000 Kč), obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Městu to umožní realizovat menší investiční akce (řádově tisíce až desetitisíce Kč), které si občané přejí.

Občanům umožňuje přímo zasahovat do rozvojové politiky města a poukazovat na problémy, které je tíží nejvíce. Občané města tak získají možnost více ovlivňovat její rozvoj, čímž se prohloubí jejich vztah s městem.

Možný časový harmonogram:

20.6. 2018   schválení částky vyčleněné na  participativní rozpočet a jeho zásad  ZM
20.6. –  31.  8. 2018 podávání návrhů projektů občany
20.6. –  30.  9. 2018 posuzování projektů městem
10. –  31. 10. 2018  veřejné projednávání navržených projektů s občany
11. –  20. 11. 2018  hlasování občanů o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu a realizovány
(ALTERNATIVA: O realizaci projektů bude průběžně hlasovat ZM)
1.   –  31. 12. 2019  realizace vítězných projektů

Usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit radu města přípravou zásad participativního rozpočtu a návrhu částky vyčleněné na participativní rozpočet pro rok 2019. Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit materiály na příštím jednání ZM.

Přílohy:

Č.1 Pravidla pro podání návrhu projektů

Č.2 Pravidla participativního rozpočtu

Č.3 Reference

Příloha č.1 Pravidla pro podání návrhů projektů

1. Obecná pravidla

a) Návrhy projektů předkládají občané.
b) Předkládané návrhy projektů musí být zaměřeny na zkvalitnění života v Soběslavi, Nedvědicích a Chlebově. Může se jednat o investiční i neinvestiční akce v souladu s těmito pravidly.
c) Město provádí asistenci občanům při podávání návrhů projektů. Město dále posuzuje realizovatelnost návrhů, spolupracuje na jejich úpravě do realizovatelné podoby a v neposlední řadě připravuje samotnou realizaci projektů, které uspějí v hlasování občanů.
d) Návrhy projektů občanů financované z participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.

2. Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů projektů

a) Realizace projektu musí být v kompetenci města.
b) Realizace projektu musí být v souladu s územním plánem, strategickými plány a s plánovanými akcemi města.
c) Návrh projektu musí mít přínos pro město a jeho občany.
d) Náklady odhadované na realizaci projektu nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.
e) Projekt musí být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.
f) Projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.

3. Pravidla pro podávání návrhů projektů občany:

a) Návrh projektu může podat kdokoliv starší 15 let.
b) Návrh musí být podán do 31.08.2018.
c) Návrh projektu musí být formálně správně proveden (odpovídá bodu 4).
d) Návrh projektu musí podpořit alespoň dva garanti (obyvatelé Soběslavi, Nedvědic nebo Chlebova starší 18 let).
e) Každý občan může podat i podpořit více než jeden návrh projektu.

4. Pravidla pro formální podobu návrhu projektu:

Formálně správně budou návrhy obsahující:

a) název
b) popis výchozí situace, na kterou autoři reagují, včetně přesné specifikace místa
c) popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity apod.)
d) odhadované náklady na realizaci projektu (včetně informací o nákladech na údržbu)
e) kontakty na autora návrhu, tzn. adresa bydliště, telefon, popř. e-mail
f) jméno a kontakty na garanty návrhu projektu (obyvatelé města starší 18 let)
g) ilustrativní obrázek, jehož autorem je předkladatel návrhu projektu nebo k němu má autorská práva (např. foto současného stavu, ale také obrázky, které návrh ilustrují)

5. Pravidla pro postup podávání návrhu projektu:

Návrh je možné podat na Městském úřadu Soběslav elektronicky na e-mailovou adresu podatelna@musobeslav.cz  nebo v papírové podobě na podatelnu Městského úřadu Soběslav

Příloha č.2

Pravidla participativního rozpočtu města Soběslav

a) Obecná pravidla – stanovují základní parametry participativního rozpočtu Soběslavi pro rok 2018.
b) Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů stanovují, jaké návrhy občanů mohou být zařazeny do participativního rozpočtu města Soběslav.
c) Pravidla pro podávání návrhů obyvateli stanovují, kdo může podat návrh.
d) Pravidla pro formální podobu zpracování návrhu stanovují podobu toho, jakou podobu má jejich návrh mít.
e) Pravidla pro postup podání návrhu upravují, jakým způsobem mohou občané návrh podat.
f) Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu stanovují, jaký bude postup města Soběslav při ověřování pravidel v bodě 3.
g) Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci určují, jak budou ze všech realizovatelných návrhů vybrány ty určené k realizaci.

 1. Obecná pravidla

a) Pro participativní rozpočet města Soběslav bude v rozpočtu města vyhrazena částka 300 000,- Kč.
b) Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v Soběslavi, Nedvědicích a Chlebově ve shodě s následujícími pravidly.
c) Role města je asistence občanům při vymýšlení a podávání návrhů. Je odpovědné za posouzení realizovatelnosti návrhů, případně spolupráci na jejich úpravě do realizovatelné podoby. V poslední fázi je to příprava a samotná realizace návrhů, které občané vyberou k realizaci.
d) Návrhy občanů financované z participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.

2. Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů:

a) Realizace návrhu musí být v kompetenci města.
b) Realizace návrhu musí být v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi města.
c) Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany.
d) Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.
e) Návrh musí být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.
f) Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.

3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli:

a)    Návrh může podat kdokoliv, kdo je starší 15 let.
b)    Návrh musí být formálně správně proveden (odpovídá bodu 4).
c)    Návrh musí podpořit alespoň dva Garanti (obyvatelé Soběslavi, Nedvědic nebo Chlebova starší 18 let).
d)    Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden návrh.

4. Pravidla pro formální podobu návrhu:

Formálně správně budou návrhy obsahující:

a) název
b) popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa
c) popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.)
d) odhadované náklady na realizaci návrhu (včetně informací o nákladech na údržbu)
e) kontakty na autora návrhu, tzn. adresa bydliště, telefon, e-mail (je-li)
f) jméno a kontakty na garanty návrhu
g) ilustrativní obrázek, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva (např. foto současného stavu, ale také obrázky, které návrh ilustrují).

5. Pravidla pro postup podávání návrhu:

a) Návrh je možné podat na Městském úřadě Soběslav elektronicky na emailovou adresu podatelna@musobeslav.cz nebo v papírové podobě na podatelnu.
b) Návrhy u sebe shromažďuje zástupce města, který provede kontrolu jejich formální správnosti a nejpozději do 10 pracovních dnů navrhovateli poskytne zpětnou vazbu.
c) V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování. V případě formální správnosti jej postupuje na příslušný odbor magistrátu k ověření realizovatelnosti.

6. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu:

a) Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání.
b) Do 30 kalendářních dnů od podání návrhu bude uveřejněn výsledek kontroly na webu města. Individuálně budou autorům zápisy zaslány elektronicky na uvedenou emailovou adresu nebo písemně na uvedenou poštovní adresu.
c) V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti je zástupce města ve spolupráci s příslušným odborem zodpovědný za poskytnutí zpětné vazby navrhovateli. Příslušný odbor je zodpovědný za případnou spolupráci na úpravě návrhu do realizovatelné podoby.
d) O výsledcích individuálních konzultací bude vždy sepsán zápis, shrnující obsah jednání, případně návrhy úprav projektu či odůvodnění, proč projekt nebude dále upravován nebo je vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Tento zápis bude zaslán navrhovateli na uvedený kontakt, přičemž za správnost kontaktních údajů odpovídá navrhovatel.
e) Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.
f) Všechny realizovatelné projekty budou zveřejněny na webu města Soběslav a po uzávěrce pro podání projektů v měsíčníku Hláska.

7. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování:

a) Hlasování je určeno pro občany starší 15 let.
b) Hlasování bude probíhat:

 • elektronickou formou na stránkách města
 • písemně na adresu: MÚ Soběslav, Nám. Republiky 59, 392 01 Soběslav
 • III. písemně na podatelně Městského úřadu v době úředních hodin

c) Elektronické hlasování bude ověřováno prostřednictvím unikátního kódu přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího.
d) Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 3:1. Konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat.
e) Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však musí dát maximálně jeden hlas. Záporný hlas může udělit jen v případě uplatnění minimálně dvou kladných hlasů.

Vyhodnocení a schválení projektů

a) Platné bude to hlasování, které bude v souladu s pravidly uvedenými výše.
b) Návrhy budou seřazeny sestupně pouze podle počtu hlasů obdržených v anketě.
c) Bude realizován takový počet projektů dle pořadí, aby byla vyčerpána maximální částka vymezeného objemu finančních prostředků.
d) Zastupitelstvo města Soběslavi schválí vybrané projekty k realizaci v následujícím roce.

ALTERNATIVA za body 7.,8.: O realizaci projektů bude průběžně hlasovat ZM.

Příloha č.3

Reference

Brno – O finance z participativního rozpočtu se ucházelo cca 50 projektů. O výběru těch nejlepších hlasovalo celkem 11 660 občanů, kteří vybrali 16 nejlepších nápadů jako například cyklostezku, kulturní a volnočasové centrum, rozhlednu či obnovu topolové aleje. Celkem si projekty mezi sebou rozdělili 20 milionů korun.

https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/

Praha 8 – V rámci participativního rozpočtu již bylo v minulých letech vybudováno téměř 30 projektů. Každý rok se rozděluje celkem 10 milionů korun. V letošním roce se hlasování zúčastnilo 3766 občanů. Mezi úspěšnými projekty jsou například skautská klubovna, naučná stezka, skatepark, obnova fontány či vybudování nového bezbariérového chodníku.

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/

https://vote.d21.me/vote/V1L327opX/results?view=results&type=cummulative

Žďár nad Sázavou – Občané v letošním roce rozhodovali mezi 11 projekty, z kterých byly vybrány dva nejlepší pro které bylo určeno celkem 600 000 korun. Hlasování se zúčastnilo 511 obyvatel. Nejvíce hlasů obdržel projekt obnovy dětského hřiště

http://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/

Český Krumlov – Pilotní ročník úspěšně proběhl v roce 2017. V roce 2018 bude mezi vybrané projekty rozděleno 500 000,- Kč.

http://www.krumlovsobe.cz/cz/projekty/

Seznam dalších měst používající participativní rozpočet je na webu:

http://www.participativni-rozpocet.cz/

Návrh ke stažení v pdf zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..