ČIŽP: Město Soběslav musí odložit kácení lip na náměstí

Česká inspekce životního prostředí se začala zabývat kácením stromů na Náměstí Republiky. Lípy, které měly být již brzy pokáceny, zatím zůstávají a to nejméně do doby, než dojde k řádnému prošetření ze strany krajského úřadu.

Kácení dřevin rostoucích mimo les na náměstí v Soběslavi - sdělení na základě podnětu

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice (dále jen „inspekce") jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 75 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody"), jejíž působnost je dána ust. § 80 téhož zákona, přijala dne 05. 02. 2018 Váš podnět ve věci „Hrozící pokácení stromů na náměstí v Soběslavi."

K věci uvádíme následující:                           

Dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody je k vydávání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 1 téhož zákona příslušný obecní úřad. V řešeném případě je to MěÚ Soběslav, který rozhodnutím č.j.: MS/02093/2018 ze dne 24. 01. 2018 povolil městu Soběslav kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody za podmínky kácení mimo vegetační období (rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 01. 2018). Je to tedy MěÚ, který vyhodnocuje závažnost důvodů uvedených v žádosti o povolení kácení dřevin. To, zda tak učinil v rozsahu povinností stanovených zákonem o ochraně přírody, přezkoumává Krajský úřad Jihočeského kraje. Kompetence Krajského úřadu Jihočeského kraje vyplývá z ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení). Krajský úřad Jihočeského kraje je nadřízeným orgánem městského úřadu, který přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce.

S ohledem na své kompetence (ust. § 80 zákona o ochraně přírody) se inspekce zabývala otázkou, zda shora uvedené rozhodnutí MěÚ vykazuje vady, pro které by mělo být přezkoumáno Krajským úřadem Jihočeského kraje. Inspekce se ztotožnila s rozsahem nedostatků, které jste uvedl ve svém podnětu tj.:ve výroku není uveden pozemek, na kterém mají být dřeviny odstraněny; rozhodnutí není náležitě odůvodněno — rozhodnutí uvádí pouze důvody vedoucí k povolení kácení 2 ks lip, nijak nevyhodnocuje estetický a funkční význam ostatních povolovaných dřevin, případně se odvolává ne výše uvedené posudky. Z těchto důvodů inspekce podala dne 06. 02. 2018 podnět na přezkum uvedeného pravomocného rozhodnutí o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ust. § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád") na Krajský úřad Jihočeského kraje. Krajský úřad Jihočeského kraje je tím, kdo posoudí, zda vydané rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy či nikoliv.

Zároveň inspekce sdělením ze dne 07. 02. 2018 vyrozuměla město Soběslav i MěÚ Soběslav o podání podnětu na přezkum rozhodnuti a upozornila na nutnost zdržet se kácení dřevin do doby vyřešení této problematiky. Inspekce rovněž upozornila na nutnost náležitého odůvodnění rozhodnutí o povolení kácení dle zákona o ochraně přírody, tzn., musí být patrné, jak orgán ochrany přírody vyhodnotil funkční a estetický význam dřevin a provedl správní uvážení o závažnosti důvodů pro povolení kácení.

V případě „hrozící újmy" na životním prostředí má inspekce, jako nástroj k zabránění „hrozby," k dispozici ust. § 66 zákona o ochraně přírody. Podle ust. '§ 66 odst. 1 zákona o ochraně přírody je inspekce oprávněna stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popř. takovou činnost zakázat. Podle odst. 2 tohoto ustanovení však nelze předchozí ustanovení uplatnit v případě již vydaného platného pravomocného rozhodnutí. Tak je tomu právě v tomto případě, kdy inspekce nemůže na základě ust. § 66 zákona o ochraně přírody zastavit či omezit plánované kácení, ke kterému již bylo vydáno pravomocné povolení. Zde platí presumpce správnosti správního rozhodnutí do doby, dokud nadřízený správní orgán nerozhodne jinak.

Podle informací inspekce nebyly předmětné dřeviny dosud pokáceny. Vzhledem k tornu, že nedošlo k porušení ust. 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody, inspekce neshledala důvody k provedení kontroly na místě ani k zahájení řízení o přestupku. Inspekce konstatuje, že v současné době tedy nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody, a proto nebude činit další kroky. S pozdravem

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT ČESKÉ BUDĚJOVICE ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY

Mgr. Petr Král pověřený k zastupování vedoucího oddělení ochrany přírody

Zprávu ČIŽP si můžete prohlédnout zde.

11 komentářů u „ČIŽP: Město Soběslav musí odložit kácení lip na náměstí“

 1. Pokud se nemýlím, Vy jste zastupitel v Soběslavi. Považujete za normální a hlavně morální řešit chybu v rozhodnutí touto cestou?

  1. Dobrý den,
   připadá mi nenormální a hlavně nemorální, když město samo sobě povolí kácení stromů. Proto považuji za nutné, aby se k povolení vyjádřil nadřízený orgán. Sám podat stížnost nemohu, protože nejsem jako zastupitel kupodivu účastníkem řízení. Proto jsem požádal ČIŽP.

   1. Vážený pane Kákono,
    píšete, že sám nemůžete dát stížnost. Podnět, který jste podal Vy osobně na ČIŽP je přece stížností. Vydání rozhodnutí Městským úřadem v Soběslavi je v souladu se zákonem, jiná instituce toto rozhodnutí nemůže. A když píšete, že by se tomu měl vyjádřit nadřízený orgán, proč jste se obrátil na ČIŽP? Nadřízeným orgánem je přece krajský úřad.???

    1. Dobrý den pane Osinku,
     nemohu podat stížnost ke Krajskému úřadu, protože jako zastupitel ani jako občan nejsem účastníkem správního řízení. Nebyl jsem k rozhodování o lípách městem přizván. Proto jsem podal podnět k ČIŽP, která může podat stížnost z moci úřední. To, zda je rozhodnutí v souladu se zákonem, posoudí nyní krajský úřad, jak správně píšete.

 2. Zdravím, pokud se nemýlím, tyto dvě lípy u kostela byly nedávno odborně ošetřeny arboristou. Můžete mi prosim sdělit, jaké důvody má město pro jejich pokácení. Děkuji

  1. Dobrý den. Podle mého názoru jsou důvody k pokácení spíše zástupné. Anonymní pisatel je sdělil občanům ve článku v Hlásce 1/2018 „Lípy u kostela sv. Petra a Pavla – bylo by reálné je zachovat?“
   Skutečný důvod k pokácení je uveden ve článku „Kde ty lípy jsou …“ tamtéž.
   Viz odkaz.
   Domnívám se, že ze stejného důvodu má být plocha před kostelem vydlážděna a odstraněno parkoviště.

  2. Důvody jsou jasně uvedený ve 3 posudcích, které byly postupně zpracovány během asi 2 let. Stromům přiliš nepomohl zdravotní a redukční řez provedený začátkem minulého roku.

   1. Dobrý den,
    nelze se přeci odvolávat na staré posudky. Po redukčním řezu byl proveden pouze jeden posudek s výsledkem, že oba stromy určitě přežijí ještě jedno volební období. Stromy navíc nebyly nijak ošetřeny. Jak si lze vysvětlit, že nebyla ošetřena dutina v levém stromu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..