Odpověď tajemníka úřadu na otázky zastupitele ohledně Nového rybníka

Podle všeho zastupitelé v minulém roce hlasovali o jiném projektu, než podle kterého se nyní odbahnění realizuje.

Projekt hovoří jasně:

  1. „Staveniště nebude oplocováno, v období použití většího množství techniky se doporučuje staveniště hlídat.“
  2. „Na hrázi rybníka nejsou náletové dřeviny a křoviny určené ke kácení.“
  3. „Zábor zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu nebude.“
  4. „Termín každé etapy prací při vypuštěném rybníku bude pouze 1 měsíc !!!!!!!“

S těmito podmínkami realizaci vysoutěžila firma HYDRO & KOV s.r.o. Třeboň za 28 888 888 Kč bez DPH. Není tedy pravdou, že požadavek na realizaci odbahnění v době 31 dnů se objevil až dodatečně. Doufám, že bude dodržena alespoň vysoutěžená cena.

Zde přikládám odpověď tajemníka úřadu ohledně odbahnění:

Vážený pane Kákono,
k Vaším doplňujícím dotazům týkajících se akce „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ a dále v návaznosti na Vaší návštěvu u vedoucí odboru životního prostředí MěÚ v Soběslavi sděluji následující: 
Cílem celého projektu je odbahnění rybníka spolu s odstraněním části rákosové plochy, čímž dojde ke zlepšení ekologických parametrů vodní nádrže a s tím spojeného výskytu vzácné vodní a mokřadní květeny. Odtěžením sedimentu nashromážděného za dlouhá desetiletí dojde ke zlepšení podmínek života chráněných živočichů. Součástí stavby je rovněž oprava hráze. 
Na návodní straně hráze byly za účasti města, prováděcí firmy a Krajského úřadu sprejem označeny stromy, které budou zachovány, (což bylo technicky jednodušší s ohledem na velký počet odstraňovaných náletových dřevin). U stromů v parku byl zvolen opačný postup, označeny tedy byly stromy, o jejichž kácení bylo následně požádáno. Povolení ke kácení stromů na hrázi vydával Krajský úřad v Českých Budějovicích, protože se jedná o kácení na území přírodní památky Nový rybník. Kácení v parku povoloval OŽP MěÚ v Soběslavi. Vámi požadované rozhodnutí vydané Krajským úřadem Vám zasílám v příloze. Kácení stromů na hrázi i v přilehlé části parku je již dokončeno. 
Co se týče údajného zákazu stavby plotu kolem rybníka či mezideponií, podmínka Agentury 
ochrany přírody a krajiny v ČB (dále jen AOPK) si vykládáte zcela mylně. Tento zákaz se týká oplocení po dokončení realizace. Oplocení staveniště je otázkou bezpečnosti. Místo realizace je v bezprostřední blízkosti zástavby a je vyloučeno, aby se na staveništi volně pohybovaly nezpůsobilé osoby. 
Původní projektová dokumentace předpokládala vytvoření dvou deponií pro vytěžený sediment, což se objevilo i v závazných podmínkách AOPK. Na základě dalších podmínek AOPK spočívajících v omezení doby prací při zcela vypuštěném rybníku na dobu maximálně 31 dnů bylo zřejmé, že provedení díla postupy uvedenými v původní dokumentaci nebude možné. Po ukončení výběrového řízení na dodavatele tedy došlo k jednání s cílem najít způsob provedení díla při splnění veškerých stanovených podmínek. Bylo tedy navrženo vytvoření další deponie pro uložení sedimentu z rybníka na přilehlém zemědělském pozemku. Tento návrh byl projednán a odsouhlasen všemi dotčenými orgány včetně AOPK, neboť v závazných podmínkách vydaných touto institucí na str. 4 je rovněž uvedeno „AOPK může stanovit po dohodě s žadatelem další podmínky, které povedou k udržení požadovaného ekologického stavu lokality“. 
Vytěžené bahno bude na podzim letošního roku z obou mezideponií odvezeno na určené pozemky v okolí Chlebova a zaoráno. Jediným omezením pro občany v okolí bude zákaz vstupu na staveniště v době vlastních prací a oplocení prostorů uloženého bahna po dobu jeho uložení v prostorech mezideponií. Jde ale o opatření učiněné pro bezpečnost obyvatel. 

Součástí celé stavby je rovněž technický dozor investora, který zajišťuje firma VHS Consult, 
s. r. o. Jedním z jeho úkolů bude organizování pravidelných kontrolních dnů a kontrola provádění díla podle dokumentace, tedy i množství odtěženého sedimentu. 

Co se týče vlastní firmy, která realizuje celou akci, jde o firmu Hydro&kov, s. r. o., Třeboň. Byla vybrána ve výběrovém řízení organizovaném Stavební poradnou, s. r. o., České Budějovice. Do výběrového řízení podalo nabídku 8 firem, firma Hydro&kov, s. r. o., Třeboň, podala nejnižší nabídkovou cenu. 
Enki, o. p. s., Třeboň, zajišťuje pro prováděcí firmu, na základě smluvního vztahu s ní, ekologický dozor včetně sběru živočichů a rostlin na této akci. Více o této společnosti tvořené celou řadou odborníků na zoologii a botaniku najdete na jejich webových stránkách enki.cz. 
Protože si uvědomujeme, že se jedná o velmi náročnou akci, a to jak po stránce technické tak ekonomické, uskuteční se v úterý 3. dubna 2018 od 17:00 hodin v Kulturním domě veřejné projednání celé akce, na které zveme všechny občany. 

Vážený pane Kákono,
Vaše dosavadní vystupování v této věci, byť zastupitele města, ve mně vyvolává dojem silně negativního postoje hraničícího s šířením nepravdivých informací. Budu rád, když si tuto skutečnost uvědomíte a veškeré informace si ověříte před tím, než je zveřejníte. 

Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

Na webu města dále nalezneme informaci, že „zahájení vlastních prací“ bude od 16. března. (pdf)

Takže radnice nás v cca polovině celé akce seznámí s tím, co se vlastně bude/mělo dělat?

Vypadá to, že v Soběslavi něco zahnívá a není to pouze rybník.
1 komentář u „Odpověď tajemníka úřadu na otázky zastupitele ohledně Nového rybníka“

  1. Z nějakého záhadného důvodu nefungovali u příspěvku komentáře a náhledy obrázků. Už je to opravené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..