Protizáplavová opatření (červen 2016)

Název: Protizáplavová opatření

Datum zpracování návrhu: 1. 3. 2016

Návrh usnesení

ZM ukládá RM:

  1. Předložit ZM možnosti nahrazení stavidla na přepadu kanalizace u Hvížďalky automatickou klapkou včetně ekonomického vyhodnocení.  Stávající stavidlo bude zachováno, ale bude použito pouze v případě poruchy automatické klapky.
  2. Predložit ZM návrh opatření proti zpětnému vzdutí odpadní vody v kanalizaci před čerpací stanicí odpadních vod U Hvížďalky.
  3. Vyhodnotit přínosy/náklady vybudování odlehčovací výpustě s automatickou klapkou v místě bývalé odlehčovací výpustě na souřadnicích 49.2585719N, 14.7110500E.
  4. Zajistit vypracování krizového plánu pro případ výpadku elektřiny v čerpací stanici odpadních vod u Hvížďalky.
  5. Zajistit vypracování krizového plánu pro případ poruchy čerpadel v čerpací stanici odpadních vod u Hvížďalky.
  6. Zadat hydrologický výpočet odborné firmě, který zhodnotí odtokové poměry v městské kanalizaci pro případ uzavřených automatických klapek na přepadech kanalizace. Ve výpočtu je nutné uvažovat neredukovaný déšť. Výpočet by měl uvažovat co nejpřesnější odhad odtokových koeficientů pro stávající zástavbu a zástavbu plánovanou podle současného územního plánu. Takovýto výpočet bude podkladem pro plánovanou změnu územního plánu a pro další protizáplavová a protipovodňová opatření.

Výše uvedené dokumenty budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek města.

Termín realizace je do dalšího řádného zasedání ZM.

Zpracovatel návrhu: Ing. Martin Kákona

Předkladatel návrhu: Ing. Martin Kákona

Důvodová zpráva

Během přívalového deště v době druhého a přechodně třetího stupně povodňové aktivity v červnu 2013 došlo k záplavě části ulic Bechyňská a U Jatek vodou z městské kanalizace. K záplavě došlo i přes intenzivní odčerpávání vody z kanalizace v souladu s opatřeními navrženými v projektu “Soběslav – Protipovodňová opatření”, který vypracovala firma Hydroprojekt CZ a. s. pro Povodí Vltavy s. p.. Zároveň je třeba zdůraznit, že zmiňovaný přívalový déšť nedosahoval maximální intenzity na území města. Nejednalo se tedy o extrémní déšť, ale pouze o souběh silného deště současně s druhým stupněm povodňové aktivity a poruchou na čerpací stanici odpadních vod. Jednalo se tedy o souběh událostí, které jsou pravděpodobné v době extrémních výkyvů počasí. Například je pravděpodobný výpadek elektřiny v době bouřky doprovázené silným větrem a deštěm, přičemž čerpací stanice odpadních vod U Hvížďalky je plně závislá na dodávce elektřiny.

Jsme toho názoru, že Hydrologický výpočet, který je uveden v Projektu protipovodňových opatření, nezohledňuje v dostatečné míře riziko záplav v důsledku silného deště v době aktivních protipovodňových opatření. Hydrologický výpočet, který je uveden v projektu protipovodňových opatření a ze kterého vychází opatření na omezení záplavy v důsledku vybudovaných protipovodňových hrází vychází z předpokladu velmi mírného deště na území města a nebere v úvahu možné vzdutí v případě uzavřených automatických odlehčovacích výpustí. ČSN 75 6101 udává, že v případě nebezpečí zpětného vzdutí není možné počítat s modelovým “běžným deštěm” ale je nutné počítat s patnáctiminutovým neredukovaným deštěm 300 l s-1 ha-1 nebo s reálným deštěm s četností výskytu jedenkrát za 20 roků. Tyto požadavky projekt protipovodňových opatření nebere v úvahu.

Aby se výše uvedená situace neopakovala, navrhujeme opatření uvedená v návrhu usnesení.

Připomínky Ing. Bohumíra Ctibora:

Část navrhovaných opatření již byla realizována nebo se připravuje: náhrada, resp. doplnění ručně ovládaného stavidla na odlehčovacím přepadu kanalizace v lokalitě „u Hvíždalky“ probíhá – je zadáno vypracování projektové dokumentace s termínem dokončení 30.04.2016, rozvaděč pro ČS Bechyňská byl přemístěn mimo možnou záplavu. Navíc provozovatel přečerpací stanice v lokalitě „u Hvíždalky“ – firma Čevak, a.s., disponuje dostatečným náhradním zdrojem el. energie pro případ výpadku sítě a má vypracovány nouzové postupy v případě havárie na tomto objektu.

Další připravované aktivity v oblasti protipovodňové ochrany Města Soběslav:

  • Připravují se protipovodňová opatření před bleskovými povodněmi na kritických povodích Mokerského, Svákovského potoka – v Mokerkých strouhách a Chlebovského potoka – Na Douskách
  • Zlepšují se průtokové poměry řeky Lužnice čištěním přilehlých pozemků od náletových dřevin, především v lokalitě mezi plovárnou a mostem na Bechyni.

Je třeba si uvědomit, že veškerá protipovodňová opatření, která se v této zemi budují mají za cíl zmírnit následky povodní a prodloužit dobu na evakuaci, nikoli jim za všech okolností zabránit. Je to otázka poměru mezi stupněm ochrany a cenou, kterou jsme za to ochotni zaplatit.

Vypořádání se s připomínkami Ing. Bohumíra Ctibora:

V roce 2013 jsme se přesvědčili, že připravenost firmy ČEVAK a její postupy v době havárie čerpací stanice nebyly dostatečné. Přesto, že byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity a byla porucha na hlavním čerpadle čerpací stanice U Hvížďalky, situace se neřešila a zodpovědní pracovníci šli spát! Z toho důvodu je na místě, aby ZM požadovalo předložení krizového plánu.

I ostatní dokumentace požadovaná v návrhu by měla být předložena ZM, aby zastupitelé mohli zhodnotit důležité kroky, které město realizuje v protizáplavové přípravě.

Další vyjádření pana Ing. Ctibora nejsou pro tento návrh podstatná, protože návrh se netýká protipovodňových opatření.

Návrh protizáplavových opatření jsem připravil na základě výzvy panem starostou, která je uvedena v zápisu z 9. schůze RM Soběslavi, která se konala 3. března 2015, očekávám tedy, že se k nim RM postaví čelem a bude informovat ZM v souladu s navrhovaným usnesením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..