Zveřejnění studie rodinné zástavby „U kotelny“

Jak jsme Vás již informovali v polovině prosince, v Soběslavi se chystají nové parcely. Nyní se nám podařilo získat kompletní studii, která se zabývá oblastí „U kotelny“, kde v nejbližších letech vyroste kolem 50 rodinných domů. Chtěli bychom poděkovat místostarostovi Mgr. Vladimíru Drachovskému za poskytnutí studie, která je kompletní ke stažení na konci článku.

Vymezení území – Jde o území 5,77 ha na severním okraji Soběslavi. Na severu je území vymezeno bývalou centrální kotelnou , na východě novou zástavbou rodinných domů z 1. etapy výstavby v ulicích V lukách a Na Jezárkách, na jihu Mrázkovou ulicí s objektem Senior domu a Rolničky, na západní straně komunikací k ČOV. Převážná většina plochy jsou post agrární zamokřená lada s četnými náletovými porosty stromů a keřů..

1 etapa

Veřejná prostranství – Studie se zabývá i veřejnými prostranstvími, oblastí které budou sloužit lidem. Ta by měla vzniknout mezi komunikací k čistírně a domovem důchodců. Tato plocha je v platném UP navržena pro veřejnou zeleň. Zde by mělo vzniknout sportovní a dětské hřiště.

Životní prostředí – Lokalita má dobrou návaznost na okolní příměstskou krajinu, vytváří přechod mezi vysokopodlažními partiemi sídliště Svákov a nivou podél Lužnice nízkopodlažní zástavbou rodinných domů. Stávající,zejména vysoká, zeleň bude maximálně zachována. V místech lemujících řešené území kolem stávajících komunikací je navrženo doplnění ploch zeleně.

Regulační prvky – Navržené a projednané trasy komunikací rozdělují řešené území do několika bloků. Přípustné jsou domy s maximálně dvěma nadzemními podlažími, s minimální vzdáleností umístění 6 m od uliční čáry, střechy šikmé, sedlové či pultové. Objekty je možno podsklepit. Garáže musí být součástí objektů. Zastavěnost stavebních parcel nesmí překročit 30 %. Podstatná zůstává parcelace jednotlivých pozemků, umístění staveb je volné. Závazné jsou šířky a rozvržení veřejných ploch. Architektonické ztvárnění domů musí respektovat charakter okolní příměstské zástavby.

Co s odpady? – V prostoru u vjezdu do areálu bývalé kotelny (dnes areál firmy Goldim) budou umístěné kontejnery pro separovaný odpad.

Silnice a parkování – Obslužné komunikace jsou uvažovány jako obousměrné dvoupruhové s šířkou 6,0 m mezi obrubníky. Po jedné straně straně je chodník o šířce 2 m, na protější straně variantně zelený pruh šířky 2 m. Parkování a odstavování vozidel vlastníků přilehlých parcel budou řešit tito vlastníci na svých pozemcích. Parkovací místa vzniknou mimo tuto oblast u sportovního hřiště, jižně od komunikaci k ČOV.

pricny rez komunikaci

Kanalizace, vodovod, plynovod – Vzhledem k výskytu podzemní vody a zamokření pozemků se předpokládá vybudování oddělené kanalizační soustavy. Nová dešťová kanalizace bude nadimenzována i pro výhledové připojení nedaleké rozvojové plochy „Pod Klenovicemi“

Celkový počet nových parcel je 50, předběžný rozpočet na akci je odhadnutý na 27 milionů korun. Realizací rozvojové zóny U kotelny dojde k nárůstu obyvatel o zhruba 175. Toto jsou jen základní věci, kterými se materiál zabývá.Celou studii, včetně odhadu nákladů si můžete od nás stáhnout.

Studie parcelace U kotelny

Studie parcelace mapa rozdeleni parcel

Studie parcelace vlastnici

Studie parcelace site

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..