Zveřejnění studie rodinné zástavby „U kotelny“

Jak jsme Vás již informovali v polovině prosince, v Soběslavi se chystají nové parcely. Nyní se nám podařilo získat kompletní studii, která se zabývá oblastí „U kotelny“, kde v nejbližších letech vyroste kolem 50 rodinných domů. Chtěli bychom poděkovat místostarostovi Mgr. Vladimíru Drachovskému za poskytnutí studie, která je kompletní ke stažení na konci článku.

Vymezení území – Jde o území 5,77 ha na severním okraji Soběslavi. Na severu je území vymezeno bývalou centrální kotelnou , na východě novou zástavbou rodinných domů z 1. etapy výstavby v ulicích V lukách a Na Jezárkách, na jihu Mrázkovou ulicí s objektem Senior domu a Rolničky, na západní straně komunikací k ČOV. Převážná většina plochy jsou post agrární zamokřená lada s četnými náletovými porosty stromů a keřů..

1 etapa

Veřejná prostranství – Studie se zabývá i veřejnými prostranstvími, oblastí které budou sloužit lidem. Ta by měla vzniknout mezi komunikací k čistírně a domovem důchodců. Tato plocha je v platném UP navržena pro veřejnou zeleň. Zde by mělo vzniknout sportovní a dětské hřiště.

Životní prostředí – Lokalita má dobrou návaznost na okolní příměstskou krajinu, vytváří přechod mezi vysokopodlažními partiemi sídliště Svákov a nivou podél Lužnice nízkopodlažní zástavbou rodinných domů. Stávající,zejména vysoká, zeleň bude maximálně zachována. V místech lemujících řešené území kolem stávajících komunikací je navrženo doplnění ploch zeleně.

Regulační prvky – Navržené a projednané trasy komunikací rozdělují řešené území do několika bloků. Přípustné jsou domy s maximálně dvěma nadzemními podlažími, s minimální vzdáleností umístění 6 m od uliční čáry, střechy šikmé, sedlové či pultové. Objekty je možno podsklepit. Garáže musí být součástí objektů. Zastavěnost stavebních parcel nesmí překročit 30 %. Podstatná zůstává parcelace jednotlivých pozemků, umístění staveb je volné. Závazné jsou šířky a rozvržení veřejných ploch. Architektonické ztvárnění domů musí respektovat charakter okolní příměstské zástavby.

Co s odpady? – V prostoru u vjezdu do areálu bývalé kotelny (dnes areál firmy Goldim) budou umístěné kontejnery pro separovaný odpad.

Silnice a parkování – Obslužné komunikace jsou uvažovány jako obousměrné dvoupruhové s šířkou 6,0 m mezi obrubníky. Po jedné straně straně je chodník o šířce 2 m, na protější straně variantně zelený pruh šířky 2 m. Parkování a odstavování vozidel vlastníků přilehlých parcel budou řešit tito vlastníci na svých pozemcích. Parkovací místa vzniknou mimo tuto oblast u sportovního hřiště, jižně od komunikaci k ČOV.

pricny rez komunikaci

Kanalizace, vodovod, plynovod – Vzhledem k výskytu podzemní vody a zamokření pozemků se předpokládá vybudování oddělené kanalizační soustavy. Nová dešťová kanalizace bude nadimenzována i pro výhledové připojení nedaleké rozvojové plochy „Pod Klenovicemi“

Celkový počet nových parcel je 50, předběžný rozpočet na akci je odhadnutý na 27 milionů korun. Realizací rozvojové zóny U kotelny dojde k nárůstu obyvatel o zhruba 175. Toto jsou jen základní věci, kterými se materiál zabývá.Celou studii, včetně odhadu nákladů si můžete od nás stáhnout.

Studie parcelace U kotelny

Studie parcelace mapa rozdeleni parcel

Studie parcelace vlastnici

Studie parcelace site

One thought on “Zveřejnění studie rodinné zástavby „U kotelny“”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *