Kdo chce potlačit GraffitEko? – Zastupitelstvo pohledem Petra Krále

Předprázdninové zasedání, přestože se zastupitelstvo schází s nejnižší možnou frekvencí, mělo na pořadu jen dva body a bod Různé. Změna rozpočtu byla rychle schválena. Není se asi čemu divit. Obsahuje většinou jen změny financování již provedených akcí. Asi by obyvatelé více ocenili, kdyby ZM projednávalo s předstihem různé záměry, ne až v okamžiku, kdy nezbývá než je schválit. V druhém bodě se schvaloval prodej 6 stavebních pozemků. V diskuzi bylo konstatováno, že podmínky prodeje možná nebyly dobře stanovené, ale neschválení nebo jen odložení schválení dražby nápravu nepřinese. Tedy opět “s křížkem po funuse”.

Nejdelší rozprava se rozpoutala kolem problematického “rozhodnutí” RM, kdy nebyl udělen souhlas s pokračováním akce GraffitEko – malování na kontejnery tříděného odpadu. Tato akce v minulých dvou letech proběhla celkem bez problémů. I letos byla pečlivě připravována. Rozvíjí tvořivost dětí s ekologickým podtextem. Důvod, proč akci razantně odmítli tři členové RM jsem nepochopil. Hlasování RM bylo 3:3:1. Akce nebyla ani povolena, ani zamítnuta. Přesto bylo vydáno jakési pseudousnesení a akce se nekoná. 

Argumenty, která zaznívaly z úst starosty, byly spíše zástupné. Věcné argumenty, jako například to, aby bylo stále jasné, na jaký odpad kontejner slouží, mohly být vtěleny do podmínek, které by organizátoři jistě splnili. Diskuze byla dost bouřlivá. Jako obvykle se jí pokusil utnout pan Petr Lintner návrhem na ukončení. Na to reagoval Martin Kákona se slovy, že pokus o ukončení diskuze je vyjádřením neúcty k občanům, protože tím dává najevo, že nechce trávit svůj čas vyslechnutím argumentů k danému tématu. Patrně poprvé v Soběslavi návrh neprošel a diskuze pokračovala. 

Úsměvně působily argumenty pana Valeše, kterému zejména vadilo, že se má malovat právě na kontejnery. Uvedl, že kontejner je dílo designéra, které nemá být nikým měněno. Bohužel  i v Soběslavi se můžeme přesvědčit, jak volné plochy lákají. Ředitel Kulturního domu se může dočkat toho, že místo výtvarně připraveného návrhu bude na kontejnerech nekulturní čmáranice druhořadého sprejera.

Bylo řečeno, že rozhodnutí o povolení akce je podle paragrafu 102 zákona o obcích vyhrazeno radě a protože si zastupitelstvo rozhodnutí nevyhradilo, rozhodovat nemůže. Toto tvrzení by šlo zpochybňovat, ale asi by se hlasování celého ZM nedosáhlo. Bylo alespoň slíbeno, že RM žádost znovu projedná mimo jiné i pro formálně nesprávné rozhodnutí v této věci. 

Přál bych si, aby i pod tíhou argumentů vznesených na zastupitelstvu, dospěla rada tentokrát již k většinovému rozhodnutí a akci povolila. Mohla by pak dostat na vysvědčení z výtvarné výchovy jedničku, tak jako mnohé děti, co se na malování těšily.

16 komentářů u „Kdo chce potlačit GraffitEko? – Zastupitelstvo pohledem Petra Krále“

 1. Vážení návštěvníci a čtenáři webových stránek Pirátů pro Soběslav. Kolem akce GraffitEko vznikla velmi nešťastná a neadekvátně vyhrocená situace. Dovolte mi ve světle této situace sdělit několik informací z pozice zastupitele, radního města Soběslavi a ředitele gymnázia.
  Vzpomenu-li na poslední ročník akce GraffitEko, pak se žáci našeho gymnázia velmi aktivně zapojili do této akce a jako ředitel školy jsem akci podpořil a ve škole vytvořil podmínky pro její realizaci. Velmi ochotná paní učitelka výtvarné výchovy se mimo svou pracovní dobu sešla u paní Srncové, s organizátory akce a dalšími pedagogy dohodli nejdůležitější náležitosti. S panem Kozlíčkem pak pravidelně komunikovala detaily připravované akce. Následně jsme jednu hodinu výuky výtvarné výchovy v jednotlivých třídách věnovali seznámení žáků se smyslem a pravidly akce GraffitEko. V dalších hodinách výtvarné výchovy žáci vytvářeli vlastní návrhy, z nichž někteří pokračovali při jejich přípravě doma v době mimo vyučování. Z vytvořených návrhů pak paní učitelka vybrala sedm, z nichž komise určená pro výběr vítězných návrhů vyhodnotila ty nejlepší a nejzajímavější. Na vytipovaných kontejnerech ve vlastnictví města na sídlišti u Tria pak pět studentek gymnázia ztvárnilo vítězný návrh na jednom z pěti kontejnerů. Jako ředitel jsem musel zajistit zákonný dohled nad žáky v době kreslení a zajistit výuku ve třídách za nepřítomnou paní učitelku. To sebou nese organizační nároky a finanční náklady, kterých samozřejmě v zájmu dobré věci nelitujeme, ale které škole nutně vznikají. Celá akce měla u žáků podporu a výsledky své práce prezentovali i na školním webu. Akce přispěla k naplnění cílů environmentální a estetické výchovy. Studentům také rozšířila obzor v oblasti sběru a separace odpadů a ochrany životního prostředí.
  Nový ročník akce GraffitEko jsem z výše popsaných důvodů v Radě města podpořil i letos. Návrh na konání v roce 2019 však v radě většinově schválen nebyl. Tento výsledek demokratického rozhodování jsem respektoval a o to více přemýšlel o argumentech partnerů z rady (nic není černo-bílé), aby projekt mohl získat větší podporu.
  Velmi smíšené pocity mám z jednání zastupitelstva dne 26. 6. 2019. V průběhu jednání zastupitelstva otevřel tuto problematiku pan Klíma přečtením dopisu pana Kozlíčka. V diskuzi, kdy nedošlo k žádnému návrhu na usnesení, jsem se osobně zaručil, že problematiku akce GraffitEko znovu přednesu na nejbližším jednání Rady města. Přesto, i po mnoha minutách dalšího jednání se řečníci z řad zastupitelů i veřejnosti opakovaně vraceli k téže věci bez zjevného výsledku. V situaci, kdy na zemi mi doslova pod nohama ležela zvláštně oděná a různými předměty vybavená aktivistka, kdy se diskuze kolem akce GraffitEko dostávala do osobní roviny a kdy celé jednání zastupitelstva působilo nedůstojně, jsem navrhl ukončení diskuze k projektu GraffitEko. Zastupitelé Pirátské strany však označili můj návrh za pohrdání názory občanů a šetřením si vlastního osobního času na úkor práce pro občany. V následném hlasování nebyl návrh ostatními zastupiteli schválen. Další průběh jednání zastupitelstva města Soběslavi byl ještě méně důstojný než dosavadní, narušený prosbami a modlitbami aktivistky, osobními výpady, ironiemi a jednání bylo bez jakéhokoliv resumé stejně ukončeno. Jako účastník dění se musím stydět za práci zastupitelstva v této podobě.
  Ubezpečuji, že jsem byl zastáncem akce GraffitEko, že jsem jeho realizaci věnoval odpovídající čas jako radní i jako ředitel gymnázia a vše činil tak, aby celá akce v době vyučování proběhla v souladu s platnou školskou legislativou a školním vzdělávacím programem. Jednání zastupitelstva ve mně vzbudilo oprávněný dojem, že někteří obyvatelé a zastupitelé využili debaty k této akci pouze k lacinému zviditelnění se sama sebe. Byl jsem ve škole u projektů GraffitEko od prvního ročníku, organizoval výuku na gymnáziu pro zdárnou realizaci akce, ale ty aktivní diskutující a kritizující členy z řad Pirátů jsem nikde při realizaci akce GraffitEko nepotkal. Samozřejmě, nikdo z nás nemůže být všude. Nařčení při veřejném jednání zastupitelstva o pohrdání občany a šetření si vlastního času na úkor občanů města však považuji za urážlivé, nekorektní hodnocení a naopak pohrdání mojí prací jako zastupitele, radního a ředitele školy. O to větší ocenění si zaslouží skuteční organizátoři dosavadních ročníků a hlavně naše děti, které se podílely nejenom na akci GraffitEko, ale také mnoha dalších veřejně prospěšných akcích a činnostech.
  Petr Lintner

  1. Pane Lintnere, již několikráte jste se pokusil ukončit diskusi na zastupitelstvu. Jak už jsem jednou řekl, tyto vaše pokusy vnímám jako neúctu k občanům města. Kde jinde mohou občané své názory před vedením města vyjádřit než právě na zasedání zastupitelstva? A neměli by je (v případě, že je diskuze konstruktivní, což v tomto případě byla) zodpovědní zastupitelé vyslechnout? Těžko své jednání ospravedlníte “zachováním důstojnosti jednání”. Je úkolem předsedajícího toto zajistit, ne Vaším. Pokud se Vám zdá, že svou funkci vykonává špatně, máte se zasadit o jeho výměnu. Píšete, že nedošlo k návrhu na usnesení. Kdyby nedošlo k ukončení zasedání, tak bych takový návrh předložil (během diskuse jsem si ho připravil na počítači). Pro mě osobně bylo důležité vyslechnout všechny názory. K tomu však nedošlo a ani nebyl díky předčasnému ukončení jednání prostor navrhnout nějaké řešení.

   P.S.: Rád Vás a ostatní zastupitele uvidím na nějaké pirátské akci. Například na úklidu města.

  2. Pane Lintnere, jsem rád, že dříve i nyní podporujete akci GraffitEko. Jsem rád, že nejste ten, kdo jí chce potlačit. To je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je vaše arogantní hodnocení probíhajícího ZM.

   Píšete, že “jako účastník dění se musíte stydět za práci zastupitelstva v této podobě.” I já se stydím za práci zastupitelstva a to ve většině minulých zasedání. Za tyto mé pocity částečně můžete i vy, pane Lintnere. Odmítání cizích názorů až za hranici porušování zákonů, omezování práv lidí, kteří nejsou “v klubu”, to je styl zastupitelstva se kterým nemohu souhlasit. Proto se razantně ohrazuji proti vašemu obvinění z “laciného zviditelňování diskutujících”. Diskutovali především aktivní občané našeho města včetně členů zastupitelstva i rady. Chtěli prostě něco změnit. V Soběslavi bohužel dosud nebylo zvykem diskutovat veřejně na ZM, takže Vám to přišlo vyhrocené a snažil jste se tomu zabránit. Nevím, co je špatného na tom, když si někdo sám stojí za svým názorem a přijde ho obhajovat na ZM. Nejen členové RM mají rozum. Nemělo by se rozhodovat pouze za zavřenými dveřmi. Všichni diskutující usilovali o to, aby rozhodnutí mohlo být učiněno na ZM. Starosta ovšem toto hlasování z formálních důvodů odmítal a stále opakoval, že rozhodnutí je pouze v kompetenci RM. Namítající odkazoval, aby si přečetli zákon. Zákon je dobré si přečíst. Lepší je ale dodržovat ho a řídit se i jeho duchem. Nehledat právní kličky.

   Je podivné, že musím dlouholetému členovi RM vysvětlovat, jak má správně rada rozhodovat. K platnému usnesení nebo rozhodnutí musí být vždy souhlas nadpoloviční většiny všech členů. (Zákon o obcích par. 101, odst. 2). Protože hlasování RM bylo 3:3:1, nemohlo vzniknout o akci GraffitEko žádné usnesení ani rozhodnutí. Rozhodnutí musí být vždy kladně odhlasované. RM prostě nerozhodla a pokud by snad rozhodnutí bylo v její výlučné pravomoci, tak se tímto této pravomoci vzdala. Plyne z toho poučení. Když bude zase chtít zastupitelstvo změnit rozhodnutí rady, musí postupovat razantněji. Tedy rozhodnutí rady zrušit, změnit personální obsazení rady a nechat radu znovu rozhodnout. Právo je totiž v Soběslavi interpretováno jakýmsi hodně tvůrčím způsobem. Mohl bych uvést mnoho dalších případů.

   Ale zpět k tématu. Nové projednání radou nemá valný smysl, pokud ti, co s akcí nesouhlasí nebo se zdrželi, nezmění názor. Tedy Vaše ujištění, že se k tomuto tématu RM vrátí, většina nepovažovala za řešení problému.

   Petr Král

   P.S.: Jen malou poznámku k ležící aktivistce, když už jste jí zmínil. Na začátku se starosta ptal, zda někomu vadí. Nikdo se nepřihlásil. Tak proč to uvádíte nyní?

   1. Vážený pane Kákono a pane Králi. Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce. Tomu by měla odpovídat i úroveň jednání. Po shlédnutí videozáznamu jsem se přesvědčil, že můžete, ba spíše by jste měli být z úrovně jednání přinejmenším velmi smutní, jak se zmiňuje pan Lintner. Jestli to tak necítíte a nechápete, je s Vámi něco v nepořádku. Neznám přesně všechny okolnosti okolo té akce GrafittEko, ale měli by jste akceptovat rozhodnutí toho, kdo o jeho konání má právo rozhodnout. Ať k Vaší spokojenosti či nikoliv. Tomu se říká demokracie.

    1. Vážený pane Osinku,
     pokud rada města koná kroky, které nejsou v souladu se zákonem, je to opravdu demokracie a měla by taková rozhodnutí být v tichosti respektována? Stejně tak zastupitelstvo města. Pokud předsedající porušuje zákon, má to být v tichosti respektováno? Je toto opravdu demokracie?

     1. Vážená paní Němečková,
      asi nemám všechny informace. V čem viďite nezákonné rozhodnutí rady? Ona nebyla kompetentní k rozhodnutí? Pouze rozumím tomu, že se Vám její rozhodnutí nelíbí. Ale to v demokracii také stává.

    2. Vážený pane Osinku, zastupitelstvo jako nejvyšší orgán samosprávy obce všechna svá rozhodnutí dělá veřejně, tedy za účasti zejména občanů obce. Tito občané mají nejen právo vyslechnout si rozhodnutí připravená za zavřenými dveřmi, ale i na zasedání vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem. Tato stanoviska mohou být v rozporu s míněním radních. Mají právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Místo toho byli umlčeni ukončením diskuze.

     Vedení města by mělo dbát na to, aby všechna rozhodnutí byla co nejvstřícnější k potřebám a názorům občanů. Demokracie není o tom, “vy jste si nás zvolili, teď čtyři roky mlčte”. Proto bych ani bouřlivou diskuzi nenazval nedůstojnou. Dovoluji si parafrázovat, že pokud to tak pane Osinku necítíte, je s vámi něco v nepořádku.

     I mě připadá většina jednání ZM nedůstojná i když asi z jiného důvodu, než to cítíte vy. Pokud například starosta cenzuroval návrhy na projednání a doslova řekl: “že nikde není napsáno, že RM má za povinnost každý návrh člena ZM předkládat na jednání ZM” (viz zápis zm_06_zap), tak alespoň já chápu, že je něco hodně v nepořádku. Jinými slovy říká, že to, že někdo má nějaká práva, nemusí být v Soběslavi respektováno.

     O tom, zda povolení třetího pokračování akce GraffitEko bylo v kompetenci RM či mohlo rozhodnout ZM, můžeme vést právní spory. Rozřešit je může pouze soud. Místo úvahy o demokratickém či nedemokratickém rozhodování spíše preferuji otázku, zda rozhodování bylo slušné vůči těm občanům města, kteří akci GraffitEko po několik let připravovali a podporovali.

 2. Ještě jednou dobrý den pane Osinku,
  asi nerozumím tomu, proč komentujete nevhodnost chování a reakce na něco o čem nejste plně informován, ale to ponechme stranou. Rada města je bezpochyby kompetentní rozhodnout, avšak dle platných zákonů musí být rozhodnuto nadpoloviční většinou, jinak nevzniká usnesení. Což se v případě hlasování o projektu GE nestalo. Hlasování skončilo 3:3 a jeden se zdržel. Pokud bychom se na hlasování podívali byť jen selským rozumem, tak například hraje-li Česko s Kanadou hokej a v základním čase skončí zápas 3:3 tak také neřekneme, že vyhrála Kanada, ale „hraje“ se dál. Dále bych se pozastavila u toho, že bylo opakovaně tvrzeno, že zastupitelstvo nemůže hlasování rady změnit, což též dle zákona o obcích není pravda a i pokud se podíváme do jiných měst, zjistíme, že zastupitelstvo, které je nejvyšším orgánem města, může rozhodnutí rady v odůvodněných případech změnit. Pokud by došlo k platnému zamítnutí a případně byly následně respektovány a akceptovány postoje zastupitelů, kteří s rozhodnutím rady nesouhlasí, jistě by došlo k přijetí platného usnesení taktéž s respektem.

  1. Vážená paní Němečková a pane Králi.
   Zákon o obcích a rozhodování rady není hokej s Kanadou. Je mi líto, že to nechápete. Co se týče možnosti zastupitelstva změnit usnesení rady, zastupitelstvo může samozřejmě usnesení rady změnit. O tom se žádný soud vést nemusí. To má ale přesný postup, který nikdo ze zastupitelů nenavrhl, byť mohl.

   1. Dobrý den pane Osinku,
    nemohl, protože zasedání ZM bylo ukončeno i přesto, že se do rozpravy ještě hlásili občané. Zatím to tedy skončilo remízou bez prodloužení.

   2. Ano, zastupitelstvo není hokej s Kanadou. Při hokeji si totiž nikdo nedovolí porušovat jasně daná pravidla.

   3. Vážený pane Osinku, já situaci chápu dost přesně. Protože rozhodnutí rady nebylo v souladu se zákonem, nebylo platné a nebylo ho třeba rušit. Podání návrhu na odhlasování zastupitelstvem úspěšně bránil starosta opakováním svého názoru, že zastupitelstvo nemůže podle par. 102 od. 3 rozhodovat, protože je věc v pravomoci rady a zastupitelstvo si rozhodování předem nevyhradilo. Protože však rada nerozhodla předem, zastupitelstvo si mohlo rozhodování vyhradit. Na zasedání jsem vyzýval k jednání bez právních kliček. Pokud tedy podle vás, pane Osinku, byl nutný nějaký “přesný legislativní postup”, kdo jiný než profesionální starosta ho měl použít. Ať by hlasování zastupitelstva o povolení akce GraffitEko dopadlo jakkoliv, vámi zmíněná “nedůstojná situace” by nepokračovala. Tímto končím svou účast v této diskuzi s přesvědčením, že vše mohlo dopadnout jinak, kdyby starosta chtěl situaci opravdu řešit.

 3. Vážení,

  nejsem člověk, co aktivně sleduje dění města. Nestydím se za to, zkrátka každý má své priority. Nicméně jsem poprvé až do konce zhlédla záznam z jednání zastupitelstva města a přišlo mi to jako skvělý seriál na večer. Super telenovela, kde předmětem je to, jak zesměšnit radní, za což vděčíme nejmenované aktivistce, panu Kodatovi a Pirátům. PS: kdo si nevšimnul, místní aktivistka přišla společně s p. Kodatem, tedy všichni racionálně uvažující už dávno víme, odkud vítr vane. Piráti, kteří negují vše, co město navrhne, no, ještě chybí milostné zápletky a je to dokonalá telenovela. Je mi líto radních, kteří se snaží zachovat vystupování na úrovni. Já bych na Vás neměla nervy. Opravdu obdivuji naše radní a klaním se před nimi. S Vámi spolupracovat, to je asi zážitek. (To si říkají všichni, ale každej raději drží jazyk za zuby).

  Jo a pardon, vůbec se to netýká GraffitEko. To můžeme rozebrat potom. To podporuji 🙂

  Očekávám od pana Kákony rozebrání každé mojí věty, kde si najde spoustu místeček, které podrobí kontrole. Tak honem do toho 🙂

  1. Dobrý konec.

   USNESENÍ 18. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 16. července 2019 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města
   Usnesení č. 18/188/2019
   a) Rada města ruší své usnesení č. 14/141/2019 ze dne 14. 5. 2019.
   b) Rada města souhlasí s konáním akce „GraffitEko“ – malování na kontejnery na tříděný odpad v roce 2019 za podmínek stanovených radou města.

 4. Dovolím si nad rozbouřené diskuzní vody vypustit holubici se snítkou v zobáčku. Barevnou snítkou. Jak už tu psal pan Král, rada města na úterním zasedání (16.7.2019) přehodnotila svůj postoj a podařilo se mi tam obhájit třetí ročník GraffitEko. Na kontejnery se tedy bude malovat i potřetí. Díky všem, kdo akci podporovali aktivně a také těm, kteří jen fandili. V neposlední řadě patří díky i těm pěti radním, kteří nakonec zvedli ruku pro návrh.

  Děkuju taky Petru Lintnerovi, za moc hezký popis průběhu GraffitEko u nich na gymnáziu. Tím totiž ukázal, že celá akce je opravdu mnohem rozsáhlejší než ono „malování na čtyři popelnice“, na které se to často redukuje.

  A jen na okraj dodám… myslím, že skutečnost, že se o věci vedla diskuze i na zastupitelstvu nepovažuji za nedůstojné. Naopak, zazněly tam dobré postřehy a právě proběhlá diskuze byla možná i jeden z důvodů, proč rada znovu dala GraffitEko na program jednání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..