Program rozvoje města Soběslav – vypořádání připomínek Martin Kákona

Modře  – připomínka ing. Kákony

Červeně – vypořádání od ing. Rybáře

S ohledem na to, že byl zpochybněn vlastní metodický přístup k tvorbě SWOT analýzy, dovolím si úvodem blíže definovat samotnou metodu SWOT:

V rámci analýzy SWOT u každé teze subjektivně tj. z pohledu zkoumaného celku posuzujeme, do které kategorie SWOT analýzy tedy slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení patří. Wikipedie definuje jednotlivé kategorie matice SWOT analýzy následovně:

  • Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky, které jsou vymezeny vnitřními faktory efektivnosti organizace ve všech významných oblastech.
  • Vnější prostředí jsou oblasti, které organizace sama nemůže ovlivnit – existují nezávisle na organizaci a jejím působení a působí tedy z prostředí mimo organizaci.

SWOT analýza zpracovaná pro město nikoli korporátní organizaci, pro kterou byla metoda původně určena, nemá zdaleka tak jednoznačně určenou hranici co je vnější a co je vnitřní. Ve hře jsou kromě procesních, organizačních a ekonomických vazeb i vazby prostorové – územní. Ve hře jsou zájmy širší zájmů organizace. Jde o zájem občanů a posláním je zajištění kvalitního života. Níže vysvětluji zařazení tezí v daných kategoriích, případně svůj návrh koriguji.

Ke konkrétním připomínkám:

  1. Prostor a prostředí města – lokalizace, životní prostředí, dopravní dostupnost

Silné stránky:

Lokalizace města při dálnici D3 (mezinárodní silnici E55) a na 4. železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic a Lince

Toto není silná stránka, ale příležitost, protože tuto skutečnost nemůže město ovlivnit.

Z pohledu zpracovatele jde o ovlivnitelný parametr, který zvyšuje ekonomickou efektivnost města a město v minulosti s celou veřejnou správou Jihočeského kraje po dlouhá léta usilovalo v rámci projektu Koridor Sever – Jih o vybudování dálnice a 4. Železničního koridoru. Z této perspektivy chápu přítomnost dálnice a 4. Železničního koridoru jako silnou stránku.

Kvalitní životní prostředí

Samo o sobě toto není silná stránka, zřejmě je to špatně formulováno.

Z pohledu zpracovatele jde o parametr, který zvyšuje kvalitu života tj. z pohledu města efektivitu v naplňování svých cílů. Tento parametr je městem ovlivnitelný tj. je vnitřním faktorem.

Zachovalé cenné původní biotopy v nivě řeky Lužnice

Také toto sem nepatří, pokud se o to město nepřičinilo.

Viz argumentace výše. Město může tento faktor ovlivnit svým konáním vystupováním v rámci správních řízení, při výkonu svých pravomocí v ochraně životního prostředí,… pokud bho bude považovat za svou silnou stránku.

Esteticky hodnotná historická zástavba města.

Toto je špatně formulováno. Dalo by se napsat, že město investuje komunální prostředky do oprav historických budov. Z textu ani ze studie to ale nevyplývá.

Historická zástavba je rozhodně vnitřním pozitivním faktorem a je jistě zásluhou generací občanů. Ochrana památek je důležitou agendou města, jak je popsáno v kapitole 5.5 Kultura a spolková činnost na str. 44.

Historické jádro města jako přirozené centrum občanské vybavenosti a společenských aktivit.

O co se opírá toto tvrzení?

Vnitřní faktor. Zda bude jádro města mrtvým skanzenem či živou pulzující zónou je ze strany města ovlivnitelný faktor. Tvrzení se opírá o zjištění, že historické jádro města funguje jako přirozené centrum občanské vybavenosti a společenských aktivit, které konstatuje územní plán.

Technický stav místních komunikací.

Timto se zřejmě myslí dobrý stav místních komunikací.

Případně lze toto tvrzení přeformulovat na Dobrý technický stav místních komunikací.

Protipovodňová ochrana města

Toto je slabá stránka, protože ochrana je pouze do Q50.

Dobrá protipovodňová ochrana města je konstatována s ohledem na pokrok, ke kterému dospěla tato kvalita v posledních letech. Analýza neobsahuje posouzení vhodnosti a efektivnosti navýšení povodňové ochrany. Je možno vzít jako námět do aktivit akčního plánu zpracování studie proveditelnosti řešící navýšení stupně povodňové ochrany města.

Propracovaný systém sběru a třídění odpadů

Ve studii se píše o nevyhovujícím sběrném dvoru.

Tvrzení vychází z celkového pohledu na tento aspekt, sběrný dvůr program rozvoje i návazný akční plán řeší.

Systematická péče o zelené plochy – studie Optimalizace správy veřejné zeleně v zastavěné části města

Ve zmíněné studii se píše o zanedbané údržbě zeleně.

Ve studii se píše na str. 50: Zanedbání péče o veřejnou zeleň je zejména díky výskytu mnoha vzrostlých stromů na území města rizikem. Silnou stránkou je soustavná systematická péče.

Slabé stránky:

Území ohrožené povodněmi

Toto je hrozba ne slabá stránka

Hrozbou je povodeň. Slabou stránkou z pohledu vnitřní efektivity města tj. kvality života je území, které je touto povodní ohrožené. Město ovlivňuje tuto slabou stránku, nemůže ovlivnit hrozbu.

Zhoršená dopravní dostupnost (odlehlost) venkovských místních částí

Město může/chce ovlivnit dopravní obslužnost Chlebova a Nedvědic? Pokud ne, jedná se o hrozbu ne o slabou stránku.

Město může tento stav zmírnit, kompenzovat, zohlednit. Jde o vnitřní faktor, protože nikdo jiný to neudělá.

Nižší kvalita infrastruktury a služeb veřejné autobusové a železniční osobní dopravy

Toto je v rozporu s tvrzením, že železniční koridor je silnou stránkou.

Infrastrukturou a službami veřejné autobusové dopravy jsou myšleny věci jako autobusové nádraží, vlakové nádraží, autobusové zastávky, nástupiště a s tím spojená kvalita a rozsah poskytovaných služeb. Do této množiny 4. železniční koridor nepatří.

Příležitosti:

Protierozní úpravy zemědělsky využívaných pozemků

Úpravy nejsou příležitost, pokud je neudělá sám od sebe někdo cizí bez přičinění města.

Zpracovatel toto zařazení vnímal jako vnější pozitivní trend, kdy po létech nezodpovědného hospodaření přicházejí nové šetrné přístupy, kterých se může město chopit a učinit z nich svou silnou stránku. V této chvíli je to vnější příležitost.

Zvyšování bezpečnosti dopravy a rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty

Pokud se bude zvyšovat bezpečnost nezávisle na přičinění města, jedná se o příležitost nebo pokud město může využít dotaci pokrývající tyto aktivity. Samotné zvyšování bezpečnosti není příležitostí.

Zpracovatel toto zařazení vnímal jako nevyužitý (možná skrytý) potenciál – hledání řešení, opatření vně stávající zažité reality tj. příležitost.

  1. Ekonomický rozvoj – ekonomická situace, zpracovatelský průmysl, trh práce

Silné stránky:

Dostupné volné plochy určené pro podnikání

To ano, pokud jsou ve vlastnictví města.

Zde je dobře patrný rozpor ve vnímání, co je vnitřní a co je vnější. Z pohledu zpracovatele by silnou stránkou byla i volná plocha v soukromých rukou, pokud by byla na území města.

Vyšší podíl živnostníků a svobodných povolání

V čem spočívá tato výhoda?

Tato kvalita má přidanou hodnotu z důvodu větší stability ekonomické základny, kdy živnostník je ten, který nečeká, až postaví průmyslovou zónu a přijde investor, ale sám si vytváří pracovní místo, sám si obstarává práci, sám odvádí daně a to v místě svého působení. Vytváří lokální ekonomické vazby a peněžní toky, které nejsou odváděny z území jako je tomu v případě globálního kapitálu. Vyšší podíl živnostníků rovněž znamená větší podíl svobody a zodpovědnosti. Přítomnost více živnostníků rovněž znamená lepší a pestřejší nabídku/dostupnost řemesel a služeb pro obyvatele města. …

Zdravé hospodaření Města Soběslavi

Hospodaření není transparentní a nejsou využívány dotace.

Tvrzení ve SWOT analýze akcentuje kvalitu hospodaření s dlouhodobým růstem aktiv města při nulové zadluženosti.

Příležitosti:

Zachování a rozvoj zpracovatelských odvětví na území města

Pokud se budou rozvíjet nezávisle na městu.

Zachování a rozvoj zpracovatelských odvětví na území města zůstanou příležitostí, i pokud město vyvine velké úsilí pro jejich zachování a rozvoj. Vnější městem méně ovlivnitelný aspekt, tedy příležitost.

Podpora malého a středního podnikání ze strany města

V příležitostech nemůže být uvedena činnost, která je realizována městem.

A může. Pokud jde o potenciální aktivitu, která je v této chvíli možností, plánem, vizí, potenciální příležitostí v konání města. Vlastní činnost pak již nebude příležitost.

Příprava ploch pro příchod nových investorů

Nemůže tu být příprava, ale že v okolí jsou plochy lukrativní pro investory.

Dosud plně nevyužitá možnost přípravy ploch pro příchod nových investorů je příležitost. Cosi vně stávající reality, čeho se může město chopit a využít a změnit to ve svou silnou stránku.

Poskytování nebytových prostor pro rozvoj malých a středních podniků

Pokud tyto prostory nevlastní město, mohou se uvést jako příležitost.

Vyšší využití nebytových prostor ve vlastnictví města jako nástroje pro podporu malých a středních podniků je stále příležitost.

Užší spolupráce základních škol, středních škol a zaměstnavatelů

Takováto aktivita v našem městě existuje?

Kdyby existovala na dostatečné viditelné úrovni, byla by v silných stránkách, zde čeká v potenciálním stavu příležitosti.

  1. Ekonomický rozvoj – cestovní ruch

Silné stránky:

Esteticky hodnotná krajina jihočeského venkova

Toto je příležitost, město to asi neovlivní.

Město ve spolupráci s dalšími obcemi v mikroregionu mají přímou spoluzodpovědnost za stav krajiny jihočeského venkova.

Jihočeské selské baroko – nadregionálně významná atraktivita destinace

Opět příležitost ne silná stránka.

Jihočeské selské baroko je zde zpracovatelem vnímáno jako vnitřní bohatství kultury lidí tohoto regionu, kterého je město Soběslav středem. Lze to vnímat samozřejmě z jiné perspektivy jako vnější příležitost.

Slabé stránky:

Nedostatečná nabídka ubytovacích kapacit na území města, absence hotelového zařízení

Město zřejmě nebude stavět hotel. Nebo ano? Pokud nebude, jedná se hrozbu, pokud bude, může se jednat o příležitost.

Území města tedy vnímáno uvnitř, nižší efektivita systému (ekonomiky cestovního ruchu). Jednoznačně slabá stránka.

Nízké využití primárního potenciálu cestovního ruchu

Co to znamená?

Vše co je v regionu zajímavé, kvůli čemu návštěvníci do regionu přijíždí, tvoří primární potenciál cestovního ruchu. Veškeré služby na to nabalené tj. ubytování, stravování a související služby jsou sekundárním potenciálem cestovního ruchu.

  1. Kvalita života obyvatel – demografická situace, sociální situace v obci, spolková, osvětová a informační činnost

Silné stránky:

Menší podíl obyvatel bez vzdělání či pouze se základním vzděláním, než je průměr kraje a celé ČR

Ve studii se píše o podprůměrném počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Tvrzení se vyjadřuje ke skupině lidí bez vzdělání či pouze se základním vzděláním.

Aktivity spolků a občanských iniciativ v oblasti kultury a v oblasti péče o rodiny s dětmi

Spolky nemohou být silnou stránkou města. Silnou stránkou může být kvantitativně nebo kvalitativně ohodnocená podpora spolků.

Uvnitř města se nachází pozitivní kvalita, kterou v souladu s metodikou SWOT označuji za silnou stránku.

Informační obsah webových stránek města

Na webu města chybí například rozklikávací rozpočet do úrovně faktur. Současná podoba webových stránek je spíše slabou stránkou.

Tvrzení posuzuje obsah webových stránek v rámci relativního porovnání obsahu informačních portálů měst této velikosti. Konkrétní funkcionalita, která v této chvíli není přítomna, je příležitostí.

Nabídka služeb informačního centra pro občany

Předpokládám, že informační centrum využívají spíše turisté.

Silnou stránkou je poskytování služeb občanům v režimu recepce informačního centra namísto úřední přepážky. Jde o proces humanizace komunikace s občanem jako hostem.

Tradiční nástroje informování obyvatel (Soběslavská hláska, městský rozhlas)

Oba jmenované informační kanály jsou cenzurované.

Program rozvoje neřešil úroveň svobody tisku na území města.

Slabé stránky:

Absence ucelené prezentace podpory spolkové činnosti na území města – rozcestník nabídky

Toto je v rozporu s bodem 3 silných stránek.

Tvrzení konstatuje absenci samostatného portálu spolkové činnosti na území města.

Nedostatečná internetová prezentace města jako atraktivního místa pro život

Toto je v rozporu s bodem 6 silných stránek

Tvrzení konstatuje absenci prezentace města, což je jiný typ webových stránek města, který nemá stroze informativní charakter spíše vhodný pro výkon veřejné správy. Naopak má přidanou hodnotu marketingového nástroje. Tyto dvě funkce by měly být řešeny samostatně v rámci dvou nezávislých internetových prezentací.

  1. Kvalita života obyvatel – infrastruktura a vybavenost města

Silné stránky:

Přítomnost gymnázia a stávající nabídka oborů vzdělávání na Střední škole řemeslné a Základní škole, Soběslav, Wilsonova 405

Zřizovatelem těchto škol není město. Nemůže být tedy uvedeno zde.

Město sice není zřizovatelem těchto organizací. Z pohledu zpracovatele jsou však vnitřní pozitivní kvalitou města, která je silnou stránkou.

Dobrá vybavenost základní technickou infrastrukturou

Na většině území města neexistuje dělená kanalizace a není dostupný vysokorychlostní internet.

Silná stránka v mezích ovlivnitelnosti ze strany města. Dělená kanalizace je historický fakt. Vysokorychlostní internet nedosahuje důležitosti základní infrastruktury a jako neexistující je v rámci SWOT spíše příležitostí případně ohrožením.

V Soběslavi dne 15. 11. 2019

Ing. Martin Rybář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..