Program rozvoje města Soběslav – vypořádání připomínek Miloš Bučinský

Červeně – vypořádání od ing. Rybáře

 1. Program rozvoje” bych si představoval dlouhodobější program a to minimálně s přesahem do dalšího volebního období či ještě lépe třeba na 10 let dopředu.

Období platnosti Programu rozvoje města bylo určeno vedením města. Pokud po čtyřech letech bude zkonstatováno, že Program rozvoje je stále validní, lze jeho platnost prodloužit, případně ho pouze aktualizovat.

 1. Jako zastupitele mne mrzí, že dokument byl vypracován nejen bez názorů zastupitelů (mohla nám být například rozeslána anketa), ale i bez zapojení odborníků v komisích. Zapojena mohla být i veřejnost a to jak dotazníky tak například formou diskuze.

Jako zpracovatel jsem nijak nevstupoval do procesu projednávání jednotlivých výstupů a celého dokumentu. Způsob přípravy dokumentu byl stanoven vedením města. V rámci zpracování dokumentu jsem se sešel s řadou členů vedení města a pracovníků městského úřadu, se kterými jsem konzultoval jednotlivé pasáže připravovaného programu rozvoje.

 1. Plán rozvoje by neměl řešit jen samotné město, ale i to jeho nejbližší okolí.

Program rozvoje neřeší město Soběslav izolovaně, ale rovněž v rámci vztahů a vazeb s okolním prostředím. Program neměl nicméně ambice řešit širší spádové území mikroregionu.

Program rozvoje řeší nedostatek ploch pro bytovou výstavbu a odliv lidí z města v rámci suburbanizace, která je i přes to, že obyvatelé okolních obcí využívají i nadále služeb města (nebo právě proto), zásadním problémem. Problém odlivu obyvatel je v dokumentu řešen jako jeden ze zásadních problémů.

Program rozvoje se zabývá ekonomickým rozvojem a ve SWOT analýze konstatuje jako příležitost:

 • Zachování a rozvoj zpracovatelských odvětví na území města
 • Podpora malého a středního podnikání ze strany města
 • Příprava ploch pro příchod nových investorů
 • Poskytování nebytových prostor pro rozvoj malých a středních podniků
 • Užší spolupráce základních škol, středních škol a zaměstnavatelů
 • Zvyšování ekonomického významu a zlepšování kvality a pestrosti nabídky na městském trhu

V akčním plánu jsou pro rozvoj této spolupráce připraveny oblasti podpory a aktivity, které lze naplnit konkrétními projekty.

 1. Dokument často popisuje skutečnost odlišnou od reality

Veškeré panem zastupitelem zmíněné skutečnosti jsou v Programu rozvoje města zmíněny a řešeny:

 • Zdůrazněna je podpora podnikání a spolupráce s místními podnikateli

Ano, Program rozvoje doporučuje zlepšení komunikace a spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V Akčním plán je na toto pamatováno.

 • Do konce roku bude otevřeno několik řetězcových nadnárodních obchodů. Přitom plán rozvoje výslovně varuje před ohrožením kvality života v případě útlumu poskytovaných služeb a maloobchodu“

Program rozvoje zcela správně před navyšováním prodejních ploch řetězců varuje, skutečnost probíhající výstavby nových prodejních ploch nelze z pohledu zpracovatele Programu rozvoje ovlivnit.

 • Místní podnikatelé v centru řeší, že zákazníci nemají kde zaparkovat

Program rozvoje toto konstatuje jako problém. Akční plán umožňuje tuto oblast řešit.

 • Oblast turistického ruchu je řešena nedostatečně. Nastartování turistického ruchu potřebuje nový impuls – magnet, který zaujme a přitáhne turisty k nám do Soběslavi. Nesouhlasím s tvrzením, že se nabídka v oblasti cestovního ruchu trvale zlepšuje. Nabídka zůstává stále stejná – nedostatečná. Plán rozvoje, jako zásadní pro zlepšení turistického ruchu vidí roli informačního centra. To je naprostý nesmysl. Zásadní roli hrají možnosti města a jejich propagace. Bez nich do íčka nikdo ani nezabloudí.

Program rozvoje na str. 16 konstatuje:

„Ačkoliv má správní obvod ORP Soběslav vhodný potenciál pro odvětví cestovního ruchu, jeho stávající ekonomický přínos je zanedbatelný.“

„Případné zlepšení nabídky služeb a marketingová podpora témat jako je vodáctví na řece Lužnici v rámci širší územní spolupráce obcí by mohla představovat impulz pro růst počtu návštěvníků a větší ekonomický význam tohoto odvětví.“

„Základním nedostatkem nabídky cestovního ruchu a bariérou jeho rozvoje na území města je nedostatečná nabídka ubytovacích kapacit. Zcela chybí nabídka ubytování hotelového typu. To představuje zásadní bariéru dalšího rozvoje například kongresového cestovního ruchu.“

 • Věkový průměr lékařů v našem městě je doslova alarmující, plán rozvoje to konstatuje, nenabízí ale žádné řešení.

Řešením by se případně měl zabývat akční plán projektem v rámci akčního plánu, konkrétně opatření 3.2 Rozvoj sociálních služeb a zdravotní péče.

Z výše uvedeného nevím, kde se Program rozvoje odchyluje od reality. S konstatováním pana zastupitele lze souhlasit, ale Program rozvoje je s ním ve shodě a tvrdí víceméně totéž. Zmíněné problémy navržený dokument umožňuje řešit.

 1. Možná se jedná jen o dotační “must-have” dokument.

Proti tomuto tvrzení se musím jako zpracoval ohradit. Mou upřímnou snahou bylo zpracovat dokument použitelný pro systematický rozvoj města na úrovni strategického i operativního řízení. Výše uvedené nedostatky ze strany pana zastupitele vnímám jako vyvrácené. 

V Soběslavi dne 22. 11. 2019

Ing. Martin Rybář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..