Program rozvoje města Soběslav – vypořádání připomínek Petr Král

Červeně – vypořádání od ing. Rybáře

  1. Konkrétně prvních 65 stránek obsahuje analýzu současného stavu. Je asi správné, že tuto oblast zpracovával externista. Jinak je tomu u ostatních částí. Ty by měly být zpracovány městem po široké diskuzi s občany a odborníky. Část nazvaná “Strategické vize” uvádí nekonkrétně formulované teze” typu “ Trvale zlepšovat stav základní infrastrukturní vybavenosti města ”. Tyto teze jsou údajně rozpracovány v následující části nazvané “Akční plán”. Ten je však tvořen pouze 5 stránkami tabulek jednotlivých “prioritních os” s uvedením výdajů za celé období. Časový harmonogram je jen naznačen. Heslovitě jsou sice vyjmenovány názvy některých akcí, ale rozsah této části v porovnání s mnohostránkovou předchozí částí je značně nekonkrétní a nejednoznačný a tedy nedostatečný. Budí to dojem, že základní vizí je utrácet veřejné peníze.

Nástrojem realizace programu rozvoje města je akční plán, který tvoří konkrétní akce rozvoje města. Navržená struktura akčního plánu umožňuje rozvoj města ve všech oblastech. Je na vedení města, které akce a v jakém finančním rozsahu do Akčního plánu schválí a následně bude realizovat. Rozsah navržených konkrétních akcí a jejich podrobnost uvedená v Akčním plánu není v kompetenci zpracovatele dokumentu.

Strategická vize nemůže být konkrétní jako například Akční plán. Ten je teprve zhmotněním konkrétních kroků k naplňování Programu rozvoje. Je na vedení města, které projekty podpoří a do akčního plánu zařadí.

  1. Mezi zpracováním analýzy a návrhu Programu rozvoje by měl být časový odstup, aby bylo možné s novými informacemi znovu uvažovat o prioritách města, nebo alespoň dřívější priority znovu posoudit. Analýza například upozorňuje na varovný růst ukazatele indexu stáří obyvatel a to konkrétně slovy: “ Nedostatečná kapacita sociálních služeb je potenciálním ohrožením města ”. V plánu rozvoje je sice “ Navýšení kapacit Senior-domu – nástavba Senior-domu Soběslav ”, ale není prokázáno, zda toto “Navýšení kapacit” pokrývá současné potřeby a zda bude dostatečné i v horizontu nejméně 10 – 15 let. Není zcela zřejmé, zda akce není jen kosmetická úprava současného stavu, která pouze odčerpá prostředky na pozdější opravdové řešení.

K dané výtce se jako zpracovatel nemohu vyjádřit, je na vedení města, v jakém režimu bude Program rozvoje zpracováván. Časový odstup ovšem představuje riziko neaktuálnosti uvedených informací. Kapacitou sociálních služeb se přímo zabývá komunitní plánování. Program rozvoje nemá ambici nahradit komunitní plán.

  1. V dokumentu mě dále chybí představa, jak například bude město Soběslav a jeho organizace posilovat otevřenost svého hospodaření a usnadňovat přístup k informacím, jak konkrétně bude podporovat místní ekonomiku, jak se bude vyrovnávat s nástupem nových technologií (elektromobilita, nástup průmyslu 4.0, SmartCity, ..), jaká opatření vyvolá stárnutí obyvatel, jak bude podporován cestovní ruch a v dalších a dalších směrech.

Na úrovni zastřešujícího dokumentu Program rozvoje nemůže řešit tyto dílčí oblasti nijak detailně. Výše uvedené teze vnímám jako náměty do akčního plánu. Lze jistě nechat zpracovat dílčí analýzy daných oblastí, ale to je nad rámec předkládaného dokumentu.

  1. Předložený dokument tedy lze považovat jen za první analytickou část, ze které by teprve měla vyústit konkrétní opatření, která budou ve jmenovaném období prováděna tak, aby se naplnila vize, respektive strategické cíle.

Konkrétní opatření se v rámci předkládaného dokumentu nacházejí v akčním plánu. Je na vedení města, které aktivity do akčního plánu zařadí a které nikoli. Každá oblast může být do detailu zpracována, ale tímto jde nad rámec Programu rozvoje města, který je zastřešujícím dokumentem.

V Soběslavi dne 22. 11. 2019

Ing. Martin Rybář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..