Připomínky k Plánu rozvoje – Martin Kákona

V únoru byla zastupitelstvem města schválena první verze Programu rozvoje města. Byla sestavená poněkud narychlo, jak ostatně přiznalo i samo vedení města, je však nutnou přílohou pro žádosti o dotace. Následně bylo přislíbeno důkladnější přepracování tohoto dokumentu ve spolupráci s veřejností. Nyní byla novější verze zpracovaná Ing. Martinem Rybářem rozeslána zastupitelům města k připomínkování. Po zapracování těchto připomínek bude Program rozvoje města zveřejněn na webu města k připomínkování ze strany veřejnosti a 10.12. také veřejně projednán v kulturním domě v Soběslavi.

Zastupitelé za Piráty pro Soběslav poslali k Plánu rozvoje své připomínky, s kterými bychom Vás rádi seznámili. Toto jsou připomínky zastupitelky Ing. Martina Kákony.

Část A.1 je zpracována dobře a poskytuje přehledné statistické údaje o stavu obce.

Část A.2 je zpracována zcela špatně, zejména nerespektuje pravidla SWOT analýzy. Hrubou chybou je zejména míchání vnějších a vnitřních vlivů.

Vzhledem k chybně provedené SWOT analýze, nelze další části studie považovat za věrohodné a bude nutné SWOT analýzu zcela přepracovat.

Pokusím se zde okomentovat chyby ve stávající SWOT analýze. Doufám, že to pomůže k přepracování. Zároveň by chtělo oslovit komise, případně jiné odborníky a požádat je o vypracování nové SWOT analýzy. 

Připomínky jsou uvedeny tučným písmem.

1. Prostor a prostředí města – lokalizace, životní prostředí, dopravní dostupnost

Silné stránky:

  1. Lokalizace města při dálnici D3 (mezinárodní silnici E55) a na 4. železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic a Lince
 • Toto není silná stránka, ale příležitost, protože tuto skutečnost nemůže město ovlivnit.
  1. Kvalitní životní prostředí
 • Samo o sobě toto není silná stránka, zřejmě je to špatně formulováno.
  1. Zachovalé cenné původní biotopy v nivě řeky Lužnice
 • Také to sem nepatří, pokud se o to město nepřičinilo.
  1. Esteticky hodnotná historická zástavba města.
 • Toto je špatně formulováno. Dalo by se napsat, že město investuje komunální prostředky do oprav historických budov. Z textu ani ze studie to ale nevyplývá.
  1. Historické jádro města jako přirozené centrum občanské vybavenosti a společenských aktivit.
 • O co se opírá toto tvrzení?
  1. Technický stav místních komunikací.
 • Timto se zřejmě myslí dobrý stav místních komunikací.
  1. Protipovodňová ochrana města
 • Toto je slabá stránka, protože ochrana je pouze do Q50.
  1. Propracovaný systém sběru a třídění odpadů
 • Ve studii se píše o nevyhovujícím sběrném dvoru.
  1. Systematická péče o zelené plochy – studie Optimalizace správy veřejné zeleně v zastavěné části města
 • Ve zmíněné studii se píše o zanedbané údržbě zeleně.

Slabé stránky:

  1. Území ohrožené povodněmi
 • Toto je hrozba ne slabá stránka.
  1. Zhoršená dopravní dostupnost (odlehlost) venkovských místních částí
 • Město může/chce ovlivnit dopravní obslužnost Chlebova a Nedvědic. Pokud ne, jedná se o hrozbu ne o slabou stránku.
  1. Zhoršená dopravní dostupnost centra města
  2. Zhoršená bezpečnost dopravy na území města
  3. Nedostatek parkovacích míst
  4. Absence cyklostezek na území města
  5. Nižší kvalita infrastruktury a služeb veřejné autobusové a železniční osobní dopravy
 • Toto je v rozporu s tvrzením, že železniční koridor je silnou stránkou.

Příležitosti:

  1. Dostavba 4. železničního koridoru.
  2. Zajištění dostatečných zdrojů pitné vody – propojení s vodovodem Vlastiboř – Vesce
 • Pokud bude propojení realizovat město, nejedná se o příležitost.
  1. Protierozní úpravy zemědělsky využívaných pozemků
 • Úpravy nejsou příležitost, pokud je neudělá sám od sebe někdo cizí bez přičinění města.
  1. Zvyšování bezpečnosti dopravy a rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty
 • Pokud se bude zvyšovat bezpečnost nezávisle na přičinění města, jedná se o příležitost nebo pokud město může využít dotaci pokrývající tyto aktivity. Samotné zvyšování bezpečnosti není příležitostí. 

Ohrožení:

 1. Riziko záplav včetně zastavěných částí území
 2. Snižování hladiny spodní vody – nedostatek pitné vody nejen v místní části Nedvědice
 3. Intenzivní zemědělství dlouhodobě neudržitelné pro zachování kvality zemědělské půdy

2. Ekonomický rozvoj – ekonomická situace, zpracovatelský průmysl, trh práce

Silné stránky:

  1. Tradice strojírenské výroby
  2. Oborově pestrá a rozsáhlá výrobní základna
  3. Dostupnost pracovních příležitostí
  4. Dostupné volné plochy určené pro podnikání
 • To ano, pokud jsou ve vlastnictví města.
 1. Absence větších ekologických zátěží a brownfields
 2. Nižší podíl dojížďky za prací, práce v místě bydliště
 3. Vyšší podíl živnostníků a svobodných povolání
  1. V čem spočívá tato výhoda? 
 4. Zdravé hospodaření Města Soběslavi
  1. Hospodaření není transparentní a nejsou využívány dotace. 

Slabé stránky:

 1. Snížená kupní síla obyvatel města

Příležitosti:

  1. Zachování a rozvoj zpracovatelských odvětví na území města
 • Pokud se budou rozvíjet nezávisle na městu.
  1. Podpora malého a středního podnikání ze strany města
 • V piležitostech nemůže být uvedena činnost, která je realizována městem.
  1. Příprava ploch pro příchod nových investorů
 • Nemůže tu být příprava, ale, že město vlastní plochy lukrativní pro investory.
  1. Poskytování nebytových prostor pro rozvoj malých a středních podniků
 • Pokud tyto prostory nevlastní město, mohou se uvést jako příležitost.
  1. Užší spolupráce základních škol, středních škol a zaměstnavatelů
 • Takováto aktivita v našem městě existuje? 
  1. Zvyšování ekonomického významu a zlepšování kvality a pestrosti nabídky na městském trhu
 • Příležitost může být, že je ve městě tradice trhu ne “zvyšování”.

Ohrožení:

 1. Další růst prodejních ploch řetězců
 2. Útlum poskytovaných služeb a maloobchodu
 3. Útlum či ukončení činnosti významných zaměstnavatelů
 4. Pokračující pokles počtu obyvatel v produktivním věku – snižování ekonomické výkonnosti a atraktivity města pro příliv nových investic
 5. Zánik některých oborů středního školství

3. Ekonomický rozvoj – cestovní ruch

Silné stránky:

  1. Atraktivní zachovalé historické jádro města
  2. Propracovaný systém památkové péče
  3. Esteticky hodnotná krajina jihočeského venkova
 • Toto je příležitost, město to asi neovlivní.
  1. Jihočeské selské baroko – neregionálně významná atraktivita destinace
 • Opět příležitost ne silná stránka.
 1. Činnost informačního centra
 2. Spolupráce v rámci destinačního managementu Toulava

Slabé stránky:

  1. Nedostatečná nabídka ubytovacích kapacit na území města, absence hotelového zařízení
 • Město zřejmě nebude stavět hotel. Nebo ano? Pokud nebude, jedná se hrozbu, pokud bude, může se jednat o příležitost.
  1. Nedostatečná nabídka stravovacích kapacit, absence rychlého občerstvení, předzahrádek
  2. Nízké využití primárního potenciálu cestovního ruchu
 • Co to znamená?
 1. Absence internetové prezentace města jako turistické destinace
 2. Nízká investiční aktivita v oblasti cestovního ruchu ve městě a regionu

Příležitosti:

 1. Intenzivní využívání nových nástrojů propagace
 2. Údržba a rozvoj pěších tras a cyklotras včetně budování cyklostezek
 3. Postupné budování cyklostezky kolem Lužnice (ve spolupráci s dalšími obcemi)
 4. Chystané vybudování výukové cyklistické a bruslařské dráhy
 5. Širší územní spolupráce v rámci spádového území
 6. Užší spolupráce a využití služeb destinačního managementu Toulava,
 7. Zviditelnění kvalitní nabídky sportovně rekreační infrastruktury na území města
 8. Zviditelnění kvalitní kulturní infrastruktury a kulturních akcí na území města
 9. Využití komunitních aktivit spojených s řadou kulturních a společenských akcí na území
 10. města
 11. Vyšší využití informačních a komunikačních služeb zahrnující např. samostatný informační
 12. portál cestovního ruchu, webové a GPS aplikace, rezervační a objednávkový systém
 13. Zvýšení úrovně kempu Spartaku u Lužnice

Ohrožení:

 1. Snižování atraktivity destinace necitlivými zásahy do krajiny
  1. Degradace venkovské krajiny vlivem intenzivní zemědělské výroby
  2. Zvyšování ekologické zátěže z průmyslové výroby
  3. Extenzivní výstavba mimo intravilán města
  4. Ztráta esteticky cenných prvků venkovské architektury
 2. Snižování rentability základních služeb v cestovním ruchu – ubytování a stravování
 3. Zvýšená konkurence okolních destinací cestovního ruchu v rámci Jihočeského kraje

4. Kvalita života obyvatel – demografická situace, sociální situace v obci, spolková, osvětová a informační činnost

Silné stránky:

  1. Menší podíl obyvatel bez vzdělání či pouze se základním vzděláním, než je průměr kraje a celé ČR
 • Ve studii se píše o podprůměrném počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí.
  1. Na území města se nenachází sociálně vyloučená lokalita.
  2. Aktivity spolků a občanských iniciativ v oblasti kultury a v oblasti péče o rodiny s dětmi
 • Spolky nemohou být silnou stránkou města. Silnou stránkou může být kvantitativně nebo kvalitativně ohodnocená podpora spolků.
  1. Prostory pro spolkovou činnost
  2. Multižánrová nabídka sportovních a kulturních akcí
  3. Informační obsah webových stránek města
 • Na webu města chybí například rozklikávací rozpočet do úrovně faktur. Současná podoba webových stránek je spíše slabou stránkou.
  1. Nabídka služeb informačního centra pro občany
 • Předpokládám, že informační centrum využívají spíše turisté.
  1. Tradiční nástroje informování obyvatel (Soběslavská hláska, městský rozhlas)
 • Oba jmenované informační kanály jsou cenzurované.
 1. Nízká kriminalita na území města

Slabé stránky:

  1. Kapacitní nedostatečnost mateřských škol, absence zařízení pro děti od dvou let
  2. Nedostatek lůžkových kapacit domovů důchodců ve spádovém území
  3. Absence startovacích obecních bytů
  4. Absence ucelené prezentace podpory spolkové činnosti na území města – rozcestník nabídky
 • Toto je v rozporu s bodem 3 silných stránek.
  1. Nedostatečná internetová prezentace města jako atraktivního místa pro život
 • Toto je v rozporu s bodem 6 silných stránek.

Příležitosti:

Opět celé špatně, nejsou zde vyjmenovány příležitosti, ale opatření k eliminaci hrozeb.

 1. Pozitivní migrace – příchod nových obyvatel pro vyrovnání celkového salda vývoje počtu obyvatel města – propopulační opatření:
  1. zlepšováním životních podmínek pro mladé rodiny s dětmi,
  2. pozitivní prezentace města jako dobrého místa pro život (kvalitní vzdělávací, sportovní a kulturní infrastruktura)
  3. zlepšování dostupnosti vhodného bydlení
 2. příprava rozvojových ploch pro bytovou výstavbu
 3. výstavba obecních bytů
 4. Optimalizace infrastruktury vzdělávání

Ohrožení:

 1. Pokračující demografický vývoj na území města představující ohrožení stabilního dlouhodobě udržitelného rozvoje – negativní vývoj indexu stáří
 2. Suburbanizace: rozvoj satelitních obcí na úkor Soběslavi spojený s nárůstem zátěže dopravní sítě
 3. Zvyšující se počet domácností, které nebudou schopné splácet své závazky
 4. Nedostatečná kapacita sociálních služeb
 5. Zhoršování stavu bytového fondu
 6. Vznik sociálně vyloučené lokality

5. Kvalita života obyvatel – infrastruktura a vybavenost města

Silné stránky:

  1. Propracovaný systém památkové péče
  2. Nabídka základního a středního školství na území města
  3. Přítomnost gymnázia a stávající nabídka oborů vzdělávání na Střední škole řemeslné a Základní škole, Soběslav, Wilsonova 405
 • Zřizovatelem těchto škol není město. Nemůže být tedy uvedeno zde.
  1. Nabídka sportovních aktivit včetně nabídky sportovního vyžití pro děti
  2. Kulturní vybavenost města
  3. Dobrá vybavenost základní technickou infrastrukturou
 • Na většině území města neexistuje dělená kanalizace a není dostupný vysokorychlostní internet.
 1. Struktura a míra využití bytového fondu města
 2. Plochy určené pro bytovou výstavbu definované územním plánem

Slabé stránky:

 1. Zhoršená infrastrukturní vybavenost venkovských místních částí Nedvědice, Chlebov
 2. Nevyhovující lokalizace a vybavenost sběrného dvora
 3. Stáří bytového fondu v centru města
 4. Zhoršená dostupnost bydlení a individuální bytové výstavby, nedostatečná nabídka městských bytů, nízká bytová výstavba
 1. Nedostatečná nabídka kapacit předškolního vzdělávání

Příležitosti:

Opět celé špatně, zde mají být uvedeny příležitosti ne akce.

 1. Zvyšování kvality poskytovaných služeb veřejné dopravy
 2. Zvyšování kapacity infrastruktury sociálních služeb a předškolního vzdělávání
 3. Příprava nových ploch pro bytovou výstavbu

Ohrožení:

 1. Útlum či zánik středního školství na území města.
 2. Zhoršení dostupnosti lékařské péče na území města – vysoký průměrný věk lékařů
 3. Zvyšování ekonomické náročnosti poskytování sociálních služeb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..