Archiv rubriky: Zasedání zastupitelstva 2014-2018

Neprojednání sedmera pirátských návrhů na zastupitelstvu

Tuto středu 23. září od 18:00 se koná již páté zasedání Zastupitelstva města Soběslavi. Piráti pro Soběslav zaslali k projednání sedmero vlastních návrhů. Rada města se však rozhodla všech 7 návrhů nezařadit do programu. Vyjádření o nezařazení našich návrhů je ke stažení zde.

Program jednání 5. Zasedání  zastupitelstva města je následující:

 1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2015
 2. Majetkové převody
 3. Různé

 

Návrhy na zářijové zasedání Zastupitelstva města Soběslavi

Dne 23. září 2015 se bude v malém sále Kulturního domu konat již páté zasedání zastupitelů. Piráti pro Soběslav přes léto nelení kdesi v pirátských vodách, ale tvrdě se připravují na blížící se schůzi. Před předchozími volbami do zastupitelstva města představili Piráti pro Soběslav své sedmero, o rok později je to 7 návrhů týkajících se následujících témat:

 • Architektonické řešení centra města
 • Cyklostezky
 • DTMM
 • Liberalizace zájmového chovu psů na území města
 • Páteřní městská datová síť
 • Protizáplavová opatření
 • Transparentní účty

Celé znění předložených návrhů naleznete na našem webu v kategorii „Zasedání zastupitelstva – Předložené návrhy“.

 

 

Návrh pro jednání ZM – Transparentní účty

Následující článek je součástí 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav k 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslav. Originální dokument je k dispozici zde.

Návrh usnesení

ZM pověřuje tajemníka města zajistit převod všech “výdajových” bankovních účtů města na účty transparentní. Výjimkou je účet, ze kterého se budou provádět pouze výplaty zaměstnanců či jiné platby obsahující citlivé osobní údaje. Dále zajistit uvedení těchto transparentních účtů na webových stránkách města. Bude-li nutné používat kódové označení platby, bude zveřejněna a udržována i tato dekódovací tabulka.

Termín je do konce kalendářního roku.

ZM dále pověřuje starostu města projednat stejné opatření ve všech městem ovládaných organizacích a výsledek sdělit na příštím řádném zasedání ZM.

Zda převést na transparentní i “příjmové” účty bude rozhodnuto později.

Pokračování textu Návrh pro jednání ZM – Transparentní účty

Návrh pro jednání ZM – Protizáplavová opatření

Následující článek je součástí 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav k 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslav. Originální dokument je k dispozici zde.

Návrh usnesení

ZM ukládá tajemníkovi bezpečnostní rady města:

 1. Předložit ZM možnosti nahrazení stavidla na přepadu kanalizace u Hvížďalky automatickou klapkou včetně ekonomického vyhodnocení.
 2. Předložit ZM návrh opatření proti zpětnému vzdutí odpadní vody v kanalizaci před čerpací stanicí odpadních vod U Hvížďalky.
 3. Vyhodnotit přínosy/náklady vybudování odlehčovací výpustě s automatickou klapkou v místě bývalé odlehčovací výpustě na souřadnicích 49.2585719N, 14.7110500E.
 4. Vypracovat krizový plán pro případ výpadku elektřiny v čerpací stanici odpadních vod u Hvížďalky.
 5. Vypracovat krizový plán pro případ poruchy čerpadel v čerpací stanici odpadních vod u Hvížďalky.
 6. Zadat hydrologický výpočet odborné firmě, který zhodnotí odtokové poměry v městské kanalizaci pro případ uzavřených automatických klapek na přepadech kanalizace. Ve výpočtu je nutné uvažovat neredukovaný déšť. Výpočet by měl uvažovat co nejpřesnější odhad odtokových koeficientů pro stávající zástavbu a zástavbu plánovanou podle současného územního plánu. Takovýto výpočet bude podkladem pro plánovanou změnu územního plánu a pro další protizáplavová a protipovodňová opatření.

Výše uvedené dokumenty budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek města.

Pokračování textu Návrh pro jednání ZM – Protizáplavová opatření

Návrh pro jednání ZM – Páteřní městská datová síť

Následující článek je součástí 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav k 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslav. Originální dokument je k dispozici zde.

Návrh usnesení

ZM ukládá starostovi prověřit možnosti dotačních titulů pro vybudování vysokorychlostní datové sítě na území města. Termín přednesení rešeršní zprávy je do příštího řádného zasedání ZM.

Pokračování textu Návrh pro jednání ZM – Páteřní městská datová síť

Návrh pro jednání ZM – Liberalizace zájmového chovu psů na území města

Následující článek je součástí 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav k 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslav. Originální dokument je k dispozici zde.

Návrh usnesení

ZM mění vyhlášku č. 4/2008 takto:

Přidává se nový článek: Odchyt zatoulaných zvířat na území města.

S tímto obsahem:

Pokud byla městské policii nahlášena majitelem zvířete (nebo osobou pověřenou se o zvíře starat) jeho ztráta do jedné hodiny od doby, kdy bylo zvíře spatřeno, že volně pobíhá po území města, neuplatňuje městská policie proti majiteli takového zvířete sankce.

Pokud bylo zvíře odchyceno a městská policie byla informována majitelem zvířete (nebo osobou pověřenou se o zvíře starat) o jeho ztrátě do 24 hodin po odchycení, nebude po majiteli takového zvířete vyžadována platba za náklady spojené se starostí o zvíře po dobu jeho odchycení.

Pokračování textu Návrh pro jednání ZM – Liberalizace zájmového chovu psů na území města

Návrh pro jednání ZM – DTMM

Následující článek je součástí 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav k 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslav. Originální dokument je k dispozici zde.

Návrh usnesení

ZM ukládá tajemníkovi města připravit návrh technického řešení DTMM Soběslav včetně vyhodnocení nákladů. Předpokládá se zveřejnění v současnosti dostupných mapových podkladů na internetu. Požadujeme vypracování minimálně dvou alternativních návrhů. Jeden, který by předpokládal rozšíření stávajícího GIS úřadu a druhý, který by předpokládal nasazení volně šiřitelného software.

Pokračování textu Návrh pro jednání ZM – DTMM

Návrh pro jednání ZM – Soběslavské cyklostezky

Následující článek je součástí 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav k 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslav. Originální dokument je k dispozici zde.

Návrh usnesení

ZM ukládá RM připravit zadání nového cyklogenerelu města Soběslav a jeho okolí. Cílem cyklogenerelu je připravit návrhy nových cyklostezek na území města a jeho okolí: Pokračování textu Návrh pro jednání ZM – Soběslavské cyklostezky

Návrh pro jednání ZM – Architektonické řešení centra města

Následující článek je součástí 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav k 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslav. Originální dokument je k dispozici zde.

Návrh usnesení

ZM ukládá místostarostovi zorganizovat architektonickou soutěž na architektonické řešení centra města. Podkladem pro architektonickou soutěž by měla být (mimo jiné) nedávno vypracovaná studie dopravy v klidu v centru města a požadavky a připomínky občanů k této studii. Architektonická soutěž by měla zohledňovat trend Carfree City.

Pokračování textu Návrh pro jednání ZM – Architektonické řešení centra města