Archiv rubriky: Zasedání zastupitelstva 2014-2018

Liberalizace zájmového chovu psů na území města (červen 2016)

Název: Liberalizace zájmového chovu psů na území města

Datum zpracování návrhu: 1. 3. 2016

Návrh usnesení

ZM mění vyhlášku č. 4/2008 takto:

Přidává se nový článek 2a mezi články 2 a 3: Odchyt zatoulaných zvířat na území města.

S tímto obsahem:

Pokud byla městské policii nahlášena majitelem zvířete (nebo osobou pověřenou se o zvíře starat) jeho ztráta do jedné hodiny od doby, kdy bylo zvíře spatřeno, že volně pobíhá po území města, neuplatňuje městská policie proti majiteli takového zvířete sankce.

Pokud bylo zvíře odchyceno a majitel zvířete (nebo osoba pověřená se o zvíře starat) se o něj přihlásí do 24 hodin po jeho odchycení, nebude po majiteli takového zvířete vyžadována platba za náklady spojené se starostí o zvíře po dobu jeho odchycení.

Pokračování textu Liberalizace zájmového chovu psů na území města (červen 2016)

Soběslavské cyklostezky (červen 2016)

Název: Soběslavské cyklostezky

Datum zpracování návrhu: 1. 3. 2016

Návrh usnesení

ZM ukládá RM připravit zadání nového cyklogenerelu města Soběslav a jeho okolí. Cílem cyklogenerelu je připravit návrhy nových cyklostezek na území města a jeho okolí:

 1. Městské páteřní cyklostezky, které usnadní občanům města bezpečný a rychlý pohyb po městě. Středobodem cyklostezek by mělo být náměstí, z kterého by vedly cyklostezky například k sportovnímu areálu, koupališti, nádraží či do sídlišť na západní části města. Současná rekonstrukce náměstí nepočítá s vybudováním cyklostezek, je tedy nutné vypracovat zcela nový architektonický návrh dalších etap rekonstrukce náměstí. Cyklostezka by mohla být na náměstí přivedena například přes Havlíčkovo nábřeží a z náměstí by mohla pokračovat ulicí Protifašistických bojovníků (např. formou pruhu pro cyklisty) ke koupališti, novému rybníku, či k budoucí cyklostezce, která je plánována po trase současné železnice mezi Soběslaví a Roudnou.
 2. Příměstské cyklostezky, které usnadní přístup obyvatelům sousedních obcí do našeho města. Z okolních obcí Klenovice, Zvěrotice či Chlebov dojíždí do našeho města auty stovky lidí. Ty pak zbytečně zabírají parkovací místa v centru města. Část obyvatel těchto vesnic dojíždí do Soběslavi na kole. Ti však musí riskovat cestu po frekventovaných ulicích Wilsonova (Klenovice), Petra Bezruče (Chlebov) či Tyršova (Zvěrotice). Tyršova ulice a cesta mezi Soběslaví a Zvěroticemi od roku 2013 slouží jako dálniční přivaděč a provoz proto není vhodný pro cyklisty. K inspiraci mohou posloužit například České Budějovice, Třeboň či Vodňany.
 3. Cyklostezka Lužnice, která se stane jedním z pilířů turistických cílů města. V současné době, ač je značena po celé trase, z Veselí nad Lužnicí pokračuje komplikovanou trasou, která cykloturisty příliš neláká. Skutečná cyklostezka pak pokračuje až od Plané nad Lužnicí, kde byla v minulých letech ukázkově prodloužena cyklostezka vedoucí kolem Lužnice až do Tábora (s odbočkou na Oustrašice). Mezi Veselím nad Lužnicí a Planou nad Lužnicí by měla být vypracována nová asfaltová cyklostezka, která povede jednoduchým terénem podél řeky Lužnice. K vybudování cyklostezky by bylo vhodné podat žádost o dotaci z evropských fondů. Při plánování a následné realizaci je nutné spolupracovat s ostatními obcemi na trase (Veselí nad Lužnicí, Dráchov, Roudná, Planá nad Lužnicí). Dobře promyšlený projekt a následný marketing by dokázal zvýšit turistický ruch, z čehož by profitovali již stávající turistické cíle, restaurace či obchodníci. Příkladem může být například spojení Hluboké nad Vltavou s vesničkou Purkarec.

Pokračování textu Soběslavské cyklostezky (červen 2016)

Architektonické řešení centra města (červen 2016)

Název: Architektonické řešení centra města

Datum zpracování návrhu: 18. 5. 2016

Návrh usnesení

ZM ukládá RM zorganizovat architektonickou soutěž na architektonické řešení centra města. Podkladem pro architektonickou soutěž by měla být (mimo jiné) nedávno vypracovaná studie dopravy v klidu v centru města a požadavky a připomínky občanů k této studii. Architektonická soutěž by měla zohledňovat trend Carfree City.

ZM požaduje předložit návrh zadání architektonické soutěže na dalším řádném zasedání ZM.

Pokračování textu Architektonické řešení centra města (červen 2016)

Páteřní městská datová síť (červen 2016)

Název: Páteřní městská datová síť

Datum zpracování návrhu: 1. 3. 2016

Návrh usnesení

ZM ukládá starostovi prověřit možnosti dotačních titulů pro vybudování vysokorychlostní datové sítě na území města. Termín přednesení rešeršní zprávy je do příštího řádného zasedání ZM.

Pokračování textu Páteřní městská datová síť (červen 2016)

Protizáplavová opatření (červen 2016)

Název: Protizáplavová opatření

Datum zpracování návrhu: 1. 3. 2016

Návrh usnesení

ZM ukládá RM:

 1. Předložit ZM možnosti nahrazení stavidla na přepadu kanalizace u Hvížďalky automatickou klapkou včetně ekonomického vyhodnocení.  Stávající stavidlo bude zachováno, ale bude použito pouze v případě poruchy automatické klapky.
 2. Predložit ZM návrh opatření proti zpětnému vzdutí odpadní vody v kanalizaci před čerpací stanicí odpadních vod U Hvížďalky.
 3. Vyhodnotit přínosy/náklady vybudování odlehčovací výpustě s automatickou klapkou v místě bývalé odlehčovací výpustě na souřadnicích 49.2585719N, 14.7110500E.
 4. Zajistit vypracování krizového plánu pro případ výpadku elektřiny v čerpací stanici odpadních vod u Hvížďalky.
 5. Zajistit vypracování krizového plánu pro případ poruchy čerpadel v čerpací stanici odpadních vod u Hvížďalky.
 6. Zadat hydrologický výpočet odborné firmě, který zhodnotí odtokové poměry v městské kanalizaci pro případ uzavřených automatických klapek na přepadech kanalizace. Ve výpočtu je nutné uvažovat neredukovaný déšť. Výpočet by měl uvažovat co nejpřesnější odhad odtokových koeficientů pro stávající zástavbu a zástavbu plánovanou podle současného územního plánu. Takovýto výpočet bude podkladem pro plánovanou změnu územního plánu a pro další protizáplavová a protipovodňová opatření.

Pokračování textu Protizáplavová opatření (červen 2016)

Videozáznam z jednání ZM 10.2. 2016

Z únorového zastupitelstva jsme zatím nezveřejnili videozáznam a to ne, že bychom zapomněli, ale proto že historicky poprvé videozáznam pořizovalo město. Bohužel je však tento videozáznam určen pouze pro interní potřeby města a pokud by ho někdo z občanů chtěl vidět, musí si pro něj zajít na úřad a buď mu ho půjčí jak ve videopůjčovně a nebo si ho může prohlédnout rovnou v Soběslavském kině ! Náš videozáznam tohoto výjimečně klidného únorového jednání ZM v Soběslavi na youtube si může prohlédnout kdokoliv a kdekoliv.

Pokračování textu Videozáznam z jednání ZM 10.2. 2016

Videozáznam z jednání ZM 13.4. 2016

Piráti pro Soběslav po vynechání posledního záznamu z jednání zastupitelstva přináší videozáznam z dubnového jednání zastupitelstva. Na tomto jednání bylo také zařazeno sedm návrhů podaných Piráty pro Soběslav. A jakže to s nimi dopadlo? Podle očekávání, ale nebudeme dopředu prozrazovat, však se přesvědčte sami.

Pokračování textu Videozáznam z jednání ZM 13.4. 2016

Pozvánka na dubnové zastupitelstvo

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná ve středu 13. dubna 2016 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Program jednání:

 1. Jednací řád ZM
 2. Závěrečný účet města za rok 2015
 3. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2016
 4. Rozpočtový výhled města na roky 2017–2019
 5. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města
 6. Majetkové převody
  1. Prodej pozemků p. č. 1506/19, 1506/20, 1506/55 a 1506/28 včetně objektu občanské vybavenosti čp. 797, vše v k. ú. Soběslav
  2. Prodej pozemku p. č. 149/3 v k. ú. Soběslav
  3. Prodej pozemku p. č. 1411/40 v k. ú. Soběslav
  4. Prodej pozemku p. č.  2532/25 v k. ú. Soběslav
  5. Koupě pozemků  p. č. 2696, 2697, 2240 a 2617/34, vše v k. ú. Soběslav
  6. Koupě pozemku p. č. 64/2 a přijetí daru – pozemku p. č. 64/3, vše v k. ú. Soběslav
  7. Zrušení usnesení  ZM 16/141/2013 ze dne 17. 12. 2013
 7. Návrhy pro jednání ZM – Ing. M. Kákona
  1. Soběslavské cyklostezky
  2. DTMM
  3. Páteřní městská datová síť
  4. Architektonické řešení centra města
  5. Liberalizace zájmového chovu psů na území města
  6. Transparentní účty
  7. Protizáplavová opatření
 8. Různé

Jak je z programu patrné, na program jednání bylo zařazeno sedm návrhů, které Piráti pro Soběslav chtěli zařadit již na zářijovém zastupitelstvu. Že by se přeci jen blýskalo na lepší časy? Necháme se překvapit, jak dopadne tento historický okamžik, kdy je na program jednání zařazený bod předložený zastupiteli.

Videozáznam z jednání ZM 23. 9. 2015

Po technických problémech přinášíme se zpožděním opět již pátý videozáznam zasedání zastupitelstva města Soběslavi. Zápis je k dispozici na stránkách města.

1.Nevhodné a nemorální chování a jednání zastupitele našeho města
2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2015
3. Majetkové převody
4. Různé

 • Propustek pod Andělskou stokou
 • Nákup serverů pro Městský úřad
 • Petiční stánek při Soběslavských slavnostech
 • Propadlá silnice E 55 nedaleko křižovatky a Mrázkovy ulice
 • Ostraha parku Promenáda před alkoholiky a narkomany

Připomínky občanů

 • Připomínka k opravě komunikace za Bechyňským mostem vedoucí k budoucí MVE Valcha
 • Žádost k udělení čestného občanství hudebnímu skladateli Otakaru Ostrčilovi a skladateli, hudebníkovi a učiteli hudby panu Karlu Blažkovi
 • Dotaz k posunutí značky konec města Soběslav za Bechyňským mostem
 • Upozornění na skládku lahví za hřištěm u Plovárny
 • Upozornění na nerespektování zákazu vjezdu motorových vozidel do ulice vedoucí ze Školního náměstí směrem k Okružní ulici